Splníme Vám viac ako len 3 želania

23/PRV/2017 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov


Späť na katalóg dotácií
Príjem predbežných žiadostí 15. 12. 2017 - 13. 04. 2018
Príjem úplných žiadostí od 15. 12. 2017 do 13. 04. 2018

Predmet podpory

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Operačné programy

  • Program rozvoja vidieka

Podporované (oprávnené) aktivity

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu.

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

  • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100 0 15 000

Oprávnené výdavky

Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. Prijímateľ podpory nie je povinný preukazovať skutočný účel použitia NFP na jednotlivé typy nákladov uvedených v podnikateľskom pláne. Výdavky uvedené v podnikateľskom pláne nemôžu byť uplatnené v rámci oprávnených výdavkov v iných opatreniach v rámci PRV SR 2014 – 2020, ani v rámci iných podporných opatrení financovaných z verejných zdrojov (zdrojov EÚ, národných zdrojov).

Podmienky oprávnenosti výdavkov:

a) Predloženie podnikateľského plánu zameraného na špeciálnu rastlinnú a/alebo živočíšnu výrobu, ktorý musí obsahovať min. nasledovné údaje:

  • i. dosiahnutú hodnotu ŠV a zoznam komodít v zmysle Tabuľky rozlíšenia ŠV (uvedenej v bode 2.1.2), na základe ktorých bol vypočítaný ŠV pri podaní ŽoNFP;
  • ii. zoznam komodít v zmysle Tabuľky rozlíšenia ŠV (uvedenej v bode 2.1.2), ktoré žiadateľ plánuje vyrábať, pričom žiadateľ nie je viazaný produkciou tých istých komodít, ktorými preukazoval splnenie podmienky oprávnenosti žiadateľa v zmysle bodu 2.1.1 (dosiahnutie hodnoty ŠV v požadovanom intervale pri podaní ŽoNFP).
  • iii. plánovanú hodnotu ŠV komodít v zmysle bodu ii., ktorá musí byť rovnaká alebo vyššia než hodnota ŠV uvedená v bode i.. Štruktúra podnikateľského plánu je uvedená v prílohe č. 1 a tabuľka pre výpočet štandardného výstupu v prílohe č. 3 k Formuláru ŽoNFP.

b) Udržanie, resp. prekročenie hodnoty ŠV, dosiahnutého v čase predloženia ŽoNFP, počas celej doby realizácie podnikateľského plánu - preukazuje sa v zmysle ustanovení bodu 2.8.7.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom