Splníme Vám viac ako len 3 želania

37/PRV/2018 - Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 11. 12. 2018

Predmet podpory

Schéma minimálnej pomoci na podporu demonštračných aktivít a informačných akcií (podopatrenie 1.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020), DM – 9/2018

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi môžu byť podniky v zmysle čl. 107 ZFEÚ t.j. subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť bez ohľadu na ich právny status a spôsob financovania.
Prijímateľom finančnej pomoci je poskytovateľ služieb (provider) informačných akcií a demonštračných aktivít pre konečných prijímateľov nefinančnej pomoci (beneficientov), ktorými sú aktívni ako začínajúci poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby v pracovnoprávnom vzťahu a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach.
Oprávnení žiadatelia sú len žiadatelia so schváleným obsahovým námetom v rámci výzvy MPRV SR č. 1/2017 zo dňa 11.8.2017.

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.6 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnenými projektmi sú krátkodobé (maximálna dĺžka trvania aktivity je 3 dni), resp. jednorazové odborné demonštračné a informačné činnosti adresované pre pôdohospodárov a prijímateľov pomoci v rámci rozvoja vidieka, zamerané na poskytnutie informácií a odovzdanie skúseností pre pracujúcich v pôdohospodárstve formou informačného a/alebo demonštračného podujatia v nasledovných oblastiach:
V oblastiach mimo prvovýroby, spracovania a marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ:

 • oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky – nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, kontrola, autorizácia, platby, previazanosť na národné podpory a štátnu pomoc podpory;
 • znižovanie znečistenia zložiek ŽP – ovzdušie, voda, pôda, klíma ako aj biodiverzity;
 • zvýšenie záujmu o hospodárenie v uvedených oblastiach s dôrazom na kompenzačné platby v územiach NATURA 20005;
 • oblasť aplikácie hnojív a pesticídov do pôdy – smernice a nariadenia na ich aplikáciu;
 • protieróznu ochranu a ochranu proti degradácii pôdy vrátane starostlivosti o TTP6;
 • energetická efektívnosť v pôdohospodárstve – efektívne tepelné hospodárstvo s udržateľným využitím obnoviteľných zdrojov energie, ktoré je podnik schopný produkovať; Využitie minimalizačných technológií pri osevných postupoch;
 • oblasť výroby elektrickej energie a tepla s využitím vedľajších produktov, zvyškov a iných nepotravinových surovín;
V oblastiach výlučne v oblastiach výroby prvovýroby, spracovania a marketingu poľnohospodárskych produktov:
 • aplikácia spoločnej poľnohospodárskej politiky – nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, kontrola, autorizácia, platby, previazanosť na národné podpory a štátnu pomoc;
 • oblasť ekologického poľnohospodárstva;
 • informačné aktivity so zameraním na znižovanie znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia – ovzdušie, voda, pôda, klíma ako a biodiverzity;
 • oblasť hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde – protierózne a protipovodňové opatrenia;
 • ozvýšenie záujmu o hospodárenie v uvedených oblastiach s dôrazom na kompenzačné platby v územiach NATURA 20008;
 • aplikácia hnojív a pesticídov do pôdy – smernice a nariadenia na ich aplikáciu;
 • protieróznu ochranu a ochranu proti degradácii pôdy vrátane starostlivosti o TTP9;
 • energetická efektívnosť v pôdohospodárstve – efektívne tepelné hospodárstvo s udržateľným využitím obnoviteľných zdrojov energie, ktoré je podnik schopný produkovať. Využitie minimalizačných technológií pri osevných postupoch;
 • výroba elektrickej energie a tepla s využitím vedľajších produktov, zvyškov a iných nepotravinových surovín;
 • oblasť manipulácie, uskladňovania a aplikácie organických hnojív, exkrementov hospodárskych zvierat s dôrazom na minimalizáciu úniku skleníkových plynov;

Rozsah a obsah akcie odborného vzdelávania a získavania zručností musí byť v súlade so schváleným obsahovým námetom.
V rámci predmetnej výzvy nemôžu byť informačné podujatia realizované formou dištančného vzdelávania.

Dĺžka realizácie projektu

 • projekty, ktorých predmetom je poskytovanie demonštračných aktivít a informačných akcií,trvajúcich maximálne 3 dni
 • minimálny počet účastníkov akcie odborného vzdelávania a získavania zručností je 10 účastníkov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100 0 40 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100 0 40 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100 0 40 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100 0 40 000

Oprávnené výdavky

1. personálne náklady na zabezpečenie, prípravu a realizáciu aktivít vrátane odmien a odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne;

2. prenájom školiacich priestorov a potrebnej techniky;

3. materiálno-technické náklady, zahŕňajúce vydávanie odborných publikácií v tlačenej a elektronickej forme, náklady na propagáciu formou informačných a propagačných materiálov i náklady na služby v súvislosti s aktivitou;
4. ubytovacie náklady (výdavky na ubytovanie účastníkov, lektorov a osôb mimo pracovnoprávneho vzťahu zúčastňujúcich sa na vzdelávacej aktivite hradené formou faktúr na základe prezenčných listín), náklady na občerstvenie resp. dopravné náklady, ak sú súčasťou projektu;

5. investičné náklady spojené s realizáciou demonštračnej aktivity: – nákup alebo lízing nových strojov a zariadení do výšky ich trhovej hodnoty – obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek

6. režijné náklady spojené s realizáciou vzdelávacej aktivity vrátane nákladov na získavanie zručností – nepriame náklady súvisiace so zabezpečením podporných aktivít projektu a taktiež náklady prijímateľa NFP, ktoré súvisia s projektom (okrem nákladov, ktoré si uplatňuje v rámci priamych oprávnených nákladov v rámci projektu) napr. nákup tlačív, platby za telefón atď.; – uvedené režijné náklady budú uplatnené v rámci paušálneho financovania v zmysle článkov 67 a 68 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 do výšky max. 20% z priamych oprávnených nákladov;

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Maximálna výška oprávnených výdavkov: 40 000,00 EUR (maximálne však do výšky oprávnených výdavkov schváleného obsahového námetu)

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom