• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • 42/PRV/2019 - Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí
Splníme Vám viac ako len 3 želania

42/PRV/2019 - Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 11. 09. 2019 do 13. 12. 2019

Predmet podpory

Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných 
na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí.

Operačné programy

  • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

Verejný subjekt, ak preukáže prepojenie medzi realizovanými investíciami a potenciálom poľnohospodárskej výroby - Hydromeliorácie, štátny podnik.

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

Rekonštrukcia, modernizácia, oprava a dostavba (v zmysle vodozádržných opatrení, resp. vodných stavidiel) odvodňovacích systémov, kanálov s regulovaným odtokom a čerpacích staníc a ich zariadení, ktoré sú v súlade s relevantnými plánmi manažmentu povodia.

Dĺžka realizácie projektu

Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do siedmych rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím), je termín na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30. 06. 2023.

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou
  • Ochrana pred povodňami

Typ žiadateľa a výška podpory

  • štátny podnik
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
štátny podnik 0 100 500 000 17 500 000

Oprávnené výdavky

  • Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.04.2018, vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA,

  • Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, s výnimkou všeobecných výdavkov na prípravné práce súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku, uvedené v bode "Podporované (oprávnené) aktivity", pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.04.2018 a to v max. výške 15% z oprávnených výdavkov. Pod výdavkami na prípravné práce sa rozumejú výdavky na poplatky architektom, projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie a v súvislosti s realizáciou investície a výdavky za stavebný dozor. Výdavky na prípravné práce mohli byť vynaložené aj pred predložením ŽoNFP na PPA,

  • Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými aktivitami v rámci tohto podopatrenia, uvedenými v bode "Podporované (oprávnené) aktivity".

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom