• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 43/PRV/2019 - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností
Splníme Vám viac ako len 3 želania

43/PRV/2019 - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 18. 11. 2019 do 28. 02. 2020
Poznámka Uzávierka 1. hodnotiaceho kola: 31. 1. 2020 Uzávierka 2. hodnotiaceho kola: 28. 2. 2020 Uzávierka ďalších hodnotiacich kôl: posledný pracovný deň každého nasledujúceho pracovného mesiaca.
Výzva sa uzatvára po vyčerpaní alokácie.

Predmet podpory

Schéma minimálnej pomoci na podporu akcií odborného vzdelávania a získavania zručností

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

Fyzické a právnické osoby s oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenskej republiky - poskytovatelia služieb prenosu vedomostí a zručností, pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania, ktoré majú v predmete svojej činnosti zapísané vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít.

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.6 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj). V prípade praktického výcviku, ukážky, demonštrácie, návštevy farmy, spracovateľskej prevádzky, a pod. je v súlade s čl. 70, ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 oprávnená realizácia v rámci územia EÚ, t.j. aj mimo územia Slovenska.

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnené projekty sú zamerané na dlhodobejšie alebo opakované prehlbovanie, obnovovanie a šírenie vedomostí, zručností a schopností jednotlivých pracovníkov v pôdohospodárskych podnikoch alebo v malých a stredných podnikoch vo vidieckych oblastiach formou prezenčných vzdelávacích kurzov, seminárov, školení, workshopov, tréningov, koučingu a e-learningu v nasledovných oblastiach:

V prípade odborného vzdelávania a/alebo získavania zručností výlučne v oblastiach výroby a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, ktoré sú vymenované v Prílohe I ZFEÚ (neuplatňuje sa schéma)

 • 1. vzdelávanie voblasti inovácií – zavádzanie nových chovateľských, pestovateľských a spracovateľských postupov a technológií (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ);
 • 2. vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívy, výroby, spracovania a predaja produktov (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ);
 • 3. vzdelávanie voblasti efektívneho riadenia podniku – ekonomika, financie, obchod (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ);
 • 4. vzdelávanie v oblasti reštrukturalizácie výroby so zameraním na výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou a ich umiestnenie na trhoch (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ)
 • 5. vzdelávanie pôdohospodárov v oblasti spracovania vlastných produktov, marketingu a predaja konečnému spotrebiteľovi (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ);
 • 6. vzdelávanie v oblasti ekologického poľnohospodárstva - eko-friendly postupy v poľnohospodárstve (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ) ;
 • 7. vzdelávanie v oblasti výroby tradičných regionálnych produktov s dôrazom na tvorbu nových pracovných miest (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ)
 • 8. vzdelávanie v oblasti posilnenia biodiverzity, preventívnych, ochranných a environmentálnych opatrení v rámci poľnohospodárstva (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ) ;
 • 9. Vzdelávanie aktívne pracujúcich občanov marginalizovaných skupín, vrátane MRK prostredníctvom kurzov zameraných na nadobudnutie zručností v rastlinnej a živočíšnej výrobe (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ) ;
 • 10. Vzdelávanie v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve, pri spracovaní produktov, v lesnom hospodárstve a na vidieku (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby, spracovania a/alebo marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I ZFEÚ).

Vzdelávanie vo vyššie uvedených oblastiach bude realizované samostatne pre Bratislavský kraj a samostatne pre menej rozvinuté oblasti7 (Prešovský, Košický, Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský kraj).

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • výskumná inštitúcia
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100 0 200 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100 0 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100 0 200 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100 0 200 000
štátny podnik 0 100 0 200 000
NNO, cirkev 0 100 0 200 000
samospráva 0 100 0 200 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 0 200 000
univerzity a vysoké školy 0 100 0 200 000
výskumná inštitúcia 0 100 0 200 000
štátna správa 0 100 0 200 000
nezisková organizácia 0 100 0 200 000
združenie právnických osôb 0 100 0 200 000
združenie fyzických osôb 0 100 0 200 000

Oprávnené výdavky

1) personálne výdavky lektorom, autorom študijných materiálov, tlmočníkom, prekladateľom, oponentom, a koordinátorovi aktivít projektu
2) cestovné stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej aktivity, lektorov a tlmočníkov
3) ostatné výdavky organizátora

 • tlač študijného a informačného materiálu,
 • šírenie informácií a publicitu,
 • výdavky na formy dištančného vzdelávania,
 • aktivity praktického výcviku,
4) Paušálne (nepriame) výdavky na ostatnú réžiu do maximálnej výšky 20 % z celkových priamych výdavkov projektu.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom