• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 44/PRV/2019 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
Splníme Vám viac ako len 3 želania

44/PRV/2019 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 29. 11. 2019 do 31. 03. 2020

Predmet podpory

Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

Príjemcami pomoci sú právnické osoby a fyzické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • a) súkromných vlastníkov a ich združení;
 • b) obcí a ich združení obec je považovaná za právnickú osobu v prípade, že podniká na základe oprávnenia a zároveň je obhospodarovateľom lesa);
 • c) cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • d) štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.);
 • e) pri stavebných investíciách (hmotné investície) na drobných vodných tokoch iba správcovia drobných vodných tokov resp. právnické osoby, majúce k správe drobných vodných tokov právny vzťah (prenájom a pod.), ktorí sú zároveň obhospodarovateľmi lesa uvedení v písm. a) až d) vyššie.

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.6 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnené projekty sú zamerané na investície príjemcu pomoci, definovaného v písm. e) bodu 2.1.1 tejto výzvy, zamerané na podporu prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, projekty v nasledovných oblastiach:

 • a) zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 o lesoch (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi;
 • b) budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č. 326/2005 o lesoch;
 • c) budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených hrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie.

Dĺžka realizácie projektu

Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím), je termín na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100 10 000 200 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100 10 000 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100 10 000 200 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100 10 000 200 000
štátny podnik 0 100 10 000 200 000
NNO, cirkev 0 100 10 000 200 000
samospráva 0 100 10 000 200 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 10 000 200 000

Oprávnené výdavky

Oprávnené náklady (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených nákladov) sú náklady na všetky činnosti, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami podopatrenia 8.3 a tiež sú v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 807/2014 a nariadením Komisie (EÚ) č. 702/2014, náklady na:

 • 1. zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 o lesoch (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi3;
 • 2. budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č. 326/2005 o lesoch4;
 • 3. budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených hrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie5;
 • 4. Výdavky spadajúce do vyššie uvedených kategórií, pri ktorých verejné obstarávanie/obstarávanie bolo začaté najskôr dňom vyhlásenia tejto výzvy a ktoré boli vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom