• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 46/PRV/2020 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

46/PRV/2020 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 25. 02. 2020 do 30. 06. 2020

Predmet podpory

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávneným žiadateľom (prijímateľom) je Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov (t.j. nedosiahla 41 rokov), má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, resp. začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ.

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnené projekty sú projekty zamerané na začatie podnikateľskej činnosti a rozvoj poľnohospodárskych podnikov mladých poľnohospodárov. Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu zameraného na začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára v oblasti živočíšnej a/alebo rastlinnej výroby.

Dĺžka realizácie projektu

Nie je stanovená, realizácia podnikateľského plánu musí byť ukončená najneskôr do 30.6.2023

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100 0 50 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100 0 50 000

ŽoNFP musí byť predložená najneskôr do 24 mesiacov od dátumu založenia podniku, resp. začatia pôsobenia v podniku.

Oprávnené výdavky

Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. Vzhľadom na to, že podmienkou podpory je predloženie podnikateľského plánu a jeho správna realizácia, oprávnené výdavky sú bez obmedzení a nepreukazujú sa. Výdavky uvedené v podnikateľskom pláne nemôžu byť uplatnené v rámci oprávnených výdavkov v iných opatreniach v rámci PRV SR 2014 – 2020, ani v rámci iných podporných opatrení financovaných z verejných zdrojov (zdrojov EÚ, národných zdrojov).

Doplňujúce a špecifické informácie

 • V prípade žiadateľa, ktorým je právnická osoba, musí definíciu mladého poľnohospodára spĺňať ten, kto podnik zakladá, ovláda a zároveň vedie, resp. ak podnik nezaložil, ovláda ho a vedie t.j. má rozhodovacie právomoci týkajúce sa riadenia, zisku a finančného rizika a jeho majetkový podiel na danom podniku je min. 2/3.
 • Mladý poľnohospodár je predstaviteľom poľnohospodárskeho podniku s výrobným potenciálom, meraným štandardným výstupom, od 10 000 € (vrátane) do 50 000 € (vrátane). Štandardný výstup poľnohospodárskeho podniku predstavuje súčet štandardných výstupov každej komodity, ktorú daný podnik obhospodaruje.
 • Plánovaná hodnota štandardného výstupu podniku musí byť po realizácii podnikateľského plánu rovnaká alebo vyššia ako hodnota štandardného výstupu pri podaní Žiadosti o NFP
 • Mladý poľnohospodár sa do 18 mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy musí stať aktívnym poľnohospodárom v zmysle ustanovení o priamych platbách

Ostatné informácie

ŽoNFP musí byť predložená najneskôr do 24 mesiacov od dátumu založenia podniku, resp. začatia pôsobenia v podniku.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom