• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • 47/PRV/2020 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

47/PRV/2020 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 25. 02. 2020 do 30. 06. 2020

Predmet podpory

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Operačné programy

  • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

  • Malý poľnohospodársky podnik - fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorej výrobný potenciál poľnohospodárskeho podniku, meraný štandardným výstupom , prevyšuje 4 000 EUR a neprevyšuje 9 999 EUR.
  • Preukázanie poľnohospodárskej činnosti podniku minimálne 24 mesiacov pred dátumom podania ŽoNFP, ktoré bude overené cez podané žiadosti o priamu podporu v r. 2018 a 2019

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnené projekty zamerané na rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu.

Dĺžka realizácie projektu

Nie je stanovená, aktivity podnikateľského plánu musia byť ukončené do 30.6.2023

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

Oprávnený je mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúci v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktoreho výrobný potenciál poľnohospodárskeho podniku, meraný štandardným výstupom , prevyšuje 4 000 EUR a neprevyšuje 9 999 EUR

  • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100 0 15 000

ŽoNFP musí byť predložená najneskôr do 24 mesiacov od dátumu založenia podniku, resp. začatia pôsobenia v podniku.

Oprávnené výdavky

Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. Vzhľadom na to, že podmienkou podpory je predloženie podnikateľského plánu a jeho správna realizácia, oprávnené výdavky sú bez obmedzení a nepreukazujú sa. Výdavky uvedené v podnikateľskom pláne nemôžu byť uplatnené v rámci oprávnených výdavkov v iných opatreniach v rámci PRV SR 2014 – 2020, ani v rámci iných podporných opatrení financovaných z verejných zdrojov (zdrojov EÚ, národných zdrojov).

Doplňujúce a špecifické informácie

Hodnota štandardného výstupu po realizácii podnikateľského plánu musí byť rovnaká alebo vyššia ako v čase predloženia ŽoNFP

Ostatné informácie

ŽoNFP musí byť predložená najneskôr do 24 mesiacov od dátumu založenia podniku, resp. začatia pôsobenia v podniku.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom