• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 52/PRV/2022 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

52/PRV/2022 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 31. 01. 2022 do 31. 05. 2022

Predmet podpory

 • 4 – Investície do hmotného majetku
  • 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
   • Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny
   • Živočíšna výroba

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Poľnohospodárska prvovýroba je výroba výrobkov rastlinnej a živočíšnej výroby uvedených v prílohe I k zmluve bez toho, aby došlo k akejkoľvek ďalšej operácii, ktorou by sa zmenila povaha takýchto výrobkov.

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty:

 • existujúce minimálne od roku 2019
 • noví podnikatelia v poľnohospodárstve

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska, pričom:

 • prostriedky vyčlenené pre Bratislavský kraj: 6 778 032,61 Eur
 • prostriedky vyčlenené pre ostatné oblasti SR (mimo Bratislavského kraja): 103 221 967,39 Eur

Podporované (oprávnené) aktivity

 • 1. investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia;
 • 2. investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt;
 • 3. investície do nových závlahových systémov (koncových zariadení), všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu;
 • 4. investície spojené so zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou;
 • 5. investície do zlepšenia odbytu;
 • 6. investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 • 7. V rámci projektov zameraných na rastlinnú výrobu sú oprávnené len projekty a výdavky súvisiace s pestovaním plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a na zakrytých plochách uvedených v Zozname plodín.

Dĺžka realizácie projektu

Termín na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2025.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

Výška podpory:

 • V prípade SR mimo Bratislavského kraja 50% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s max. limitom určeným v tejto výzve.
 • V prípade Bratislavského kraja 40% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s max.m limitom určeným v tejto výzve.

Uvedená výška podpory sa zvyšuje o + 20% v prípadoch:
 • mladých poľnohospodárov (po dobu max. 5 rokov od dátumu začatia pôsobenia v podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ alebo do vykonania činností podnikateľského plánu v rámci podopatrenia 6.1)
 • ak sa projekt týka ekologického poľnohospodárstva, pričom žiadateľ je evidovaný v ekológii na ÚKSÚP


Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 70% z celkových oprávnených výdavkov.

Osobitne sa základná miera podpory zvyšuje o 35 % (maximálne do celkovej intenzity pomoci 75%) v prípade projektov výhradne zameraných na investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva, ktoré sú financované zo zdrojov EURI.

Ak ide o investíciu do obstarania traktora s parametrami, prispievajúcimi k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva financovaná zo zdrojov EURI, sa základná miera podpory zvyšuje maximálne do 55% (na zvyšnú časť oprávnených výdavkov sa základná miera podpory zvyšuje o 35 % maximálne do celkovej intenzity pomoci 75%).

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 40 75 10 000 2 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 40 75 10 000 2 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 40 75 10 000 2 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 40 75 10 000 2 000 000

PPA akceptuje obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb, začaté prostredníctvom webového sídla JOSEPHINE najskôr dňom vyhlásenia výzvy.


PRÍKLADY OPRÁVNENÝCH INVESTÍCIÍ:
* Rastlinná výroba:

  • výstavba, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŠRV vrátane okolitých spevnených plôch,
  • obstaranie technického a technologického vybavenia ŠRV slúžiaceho na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu,
  • investície na pokrytie energetických potrieb poľnohospodárov pre vlastnú spotrebu energie ako sú tepelné čerpadlá a fotovoltaika,
  • výstavba, rekonštrukcia alebo modernizáciu závlahových technológii a systémov,
  • inovatívna technika, technológia a stroje s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy,
  • výstavby, rekonštrukcie a modernizácie a vnútorné vybavenie objektov na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku,
  • výstavby, rekonštrukcie a modernizácie kapacít pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt,
  • investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe,
  • a iné.
* Živočíšna výroba:
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov,
  • technické a technologické vybavenia ŽV vrátane vybavenia pasienkov, strojov a náradia slúžiacich aj na výrobu a zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami,
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia a vnútorné vybavenie objektov na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku,
  • technológie na znižovanie emisií skleníkových plynov (napr. ventilačná/klimatizačná technika, moderné odpadové hospodárstvo atď.),
  • výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp, kafilérnych boxov a obstaranie technológie na nakladanie a aplikáciu hospodárskych hnojív,
  • investície do objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže, siláže a hnojív v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie,
  • automatizované systémy dojenia, kŕmenia a odstraňovania hnoja,
  • drony vrátane príslušného softvéru určené na monitoring bezpečnosti a zdravia zvierat na pasienkoch,
  • zlepšenie ochrany pasúcich sa zvierat pred predátormi, ochrana zvierat pred chorobami,
  • digitálne technológie a automatizácia v chovoch hospodárskych zvierat,
  • stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie krmovín pre živočíšnu výrobu alebo jej kvality,
  • závlahové systémy s cieľom zvýšenia produkcie krmovín pre živočíšnu výrobu alebo jej kvality,
  • investície do systémov na zefektívnenie odstraňovania hnoja,
  • a iné.

Oprávnené výdavky

 • Min. výška OV pre všetky oblasti: 10 000,00 EUR
 • Max. výška OV pre oblasť ŠRV: 2 000 000,00 EUR
 • Max. výška OV pre oblasť ŽV: 2 000 000,00 EUR
 • Max. výška OV pre oblasť ŠRV - malí poľnohospodári: 400 000,00 EUR
 • Max. výška OV pre oblasť ŽV - malí poľnohospodári: 400 000,00 EUR
 • Max. výška pre oblasť ŠRV - Projekty do 80 000 EUR: 80 000,00 EUR
 • Max. výška OV pre oblasť ŽV - Projekty do 80 000 EUR: 80 000,00 EUR
 • Max. výška OV pre oblasť Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV: 2 000 000,00 EUR

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Pre investičné celky:

 • traktory,
 • stroje na zber krmovín,
 • stavby a technológie v živočíšnej výrobe
je možné využiť Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií  uplatnený v rámci podopatrenia 4.1 PRV SR 2014-2022

V prípade oblastí: ŠRV, ŽV, Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV je obmedzenie na maximálnu výšku oprávnených výdavkov nasledovné: podiel aktív podniku zistených z poslednej riadnej účtovnej závierky podniku pred podaním ŽoNFP k celkovým oprávneným výdavkom všetkých podaných ŽoNFP žiadateľa na aktuálnu výzvu podopatrenia 4.1 je väčší alebo rovný 2.

Doplňujúce a špecifické informácie

Oprávnené sú činnosti, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku:

 • zvýšením produkcie alebo jej kvality v kritických odvetviach ŽV a ŠRV;
 • zvýšením odbytu;
 • znížením záťaže na životné prostredie vrátane technológií;
 • zvýšením skladovacích kapacít a pozberovej úpravy;
 • zlepšením kvality a úrodnosti pôdy a ochranou pred jej degradáciou;
 • zvýšením efektivity využívania vody.

Ostatné informácie

PPA akceptuje obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb, začaté prostredníctvom webového sídla JOSEPHINE najskôr dňom vyhlásenia výzvy.


PRÍKLADY OPRÁVNENÝCH INVESTÍCIÍ:
* Rastlinná výroba:

  • výstavba, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŠRV vrátane okolitých spevnených plôch,
  • obstaranie technického a technologického vybavenia ŠRV slúžiaceho na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu,
  • investície na pokrytie energetických potrieb poľnohospodárov pre vlastnú spotrebu energie ako sú tepelné čerpadlá a fotovoltaika,
  • výstavba, rekonštrukcia alebo modernizáciu závlahových technológii a systémov,
  • inovatívna technika, technológia a stroje s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy,
  • výstavby, rekonštrukcie a modernizácie a vnútorné vybavenie objektov na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku,
  • výstavby, rekonštrukcie a modernizácie kapacít pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt,
  • investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe,
  • a iné.
* Živočíšna výroba:
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov,
  • technické a technologické vybavenia ŽV vrátane vybavenia pasienkov, strojov a náradia slúžiacich aj na výrobu a zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami,
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia a vnútorné vybavenie objektov na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku,
  • technológie na znižovanie emisií skleníkových plynov (napr. ventilačná/klimatizačná technika, moderné odpadové hospodárstvo atď.),
  • výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp, kafilérnych boxov a obstaranie technológie na nakladanie a aplikáciu hospodárskych hnojív,
  • investície do objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže, siláže a hnojív v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie,
  • automatizované systémy dojenia, kŕmenia a odstraňovania hnoja,
  • drony vrátane príslušného softvéru určené na monitoring bezpečnosti a zdravia zvierat na pasienkoch,
  • zlepšenie ochrany pasúcich sa zvierat pred predátormi, ochrana zvierat pred chorobami,
  • digitálne technológie a automatizácia v chovoch hospodárskych zvierat,
  • stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie krmovín pre živočíšnu výrobu alebo jej kvality,
  • závlahové systémy s cieľom zvýšenia produkcie krmovín pre živočíšnu výrobu alebo jej kvality,
  • investície do systémov na zefektívnenie odstraňovania hnoja,
  • a iné.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom