• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • 54/PRV/2022 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

54/PRV/2022 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 01. 07. 2022 do 30. 09. 2022
Poznámka Výška oprávnených výdavkov (podpory) na jeden projekt: 50 000 Eur

Predmet podpory

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Operačné programy

  • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov (t.j. nedosiahla 41 rokov), má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, resp. začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ.
V prípade žiadateľa, ktorým je právnická osoba, musí definíciu mladého poľnohospodára spĺňať ten, kto podnik zakladá, ovláda a zároveň vedie, resp. ak podnik nezaložil, ovláda ho a vedie t.j. má rozhodovacie právomoci týkajúce sa riadenia, zisku a finančného rizika a jeho majetkový podiel na danom podniku je min. 2/3.

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnené projekty sú projekty zamerané na začatie podnikateľskej činnosti a rozvoj poľnohospodárskych podnikov mladých poľnohospodárov. Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu zameraného na začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára v oblasti živočíšnej a/alebo rastlinnej výroby.

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

  • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 50 000

Oprávnené výdavky

Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. Vzhľadom na to, že podmienkou podpory je predloženie podnikateľského plánu a jeho správna realizácia, oprávnené výdavky sú bez obmedzení a nepreukazujú sa. Výdavky uvedené v podnikateľskom pláne nemôžu byť uplatnené v rámci oprávnených výdavkov v iných opatreniach v rámci PRV SR 2014 – 2020, ani v rámci iných podporných opatrení financovaných z verejných zdrojov (zdrojov EÚ, národných zdrojov).

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom