• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 59/PRV/2022 - Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

59/PRV/2022 - Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 01. 09. 2022 do 31. 10. 2022

Predmet podpory

Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

Príjemcami pomoci sú fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • štátu.

Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov len so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I)

Podporované (oprávnené) aktivity

Prvky občianskej a poznávacej infraštruktúry slúžiace pre verejnosť bez obmedzenia, pričom predmet investície nemôže slúžiť na ziskovú činnosť. Príklady oprávnených činností:

 • náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, vedené prevažne mimo existujúcej lesnej cestnej siete, prípustné je kríženie, ako aj čiastočné využitie existujúcej lesnej cestnej siete, nepresahujúce sumárne 25 % dĺžky chodníka, resp. cyklotrasy. Podporované budú malé terénne úpravy, bez osobitného riešenia úpravy (napr. makadam, štrk, asfalt) povrchu chodníka, resp. cyklotrasy so šírkou do 1,8 m
 • pozorovateľne, vyhliadkové veže
 • mostíky, schody, rebríky, chodníky, lanové dráhy (vrátane, alebo len: zábradlia, trasovania, zrubovania)
 • značenie náučných a turistických chodníkov, trás a cyklotrás
 • odpočívadlá (vrátane alebo len: sociálne zariadenia)
 • turistické útulne (vrátane alebo len: prístrešky, altánky, lavičky, studničky), ohniská
 • odpadkové koše
 • objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy, učebne lesnej pedagogiky (aj v susedstve lesného pozemku)

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100 10 000 350 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100 10 000 350 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100 10 000 350 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100 10 000 350 000
nezisková organizácia 0 100 10 000 350 000

Oprávnené výdavky

 • výstavbu, nadobudnutie (vrátane leasingu) alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku;
 • nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;
 • náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie súvisiacej s predchádzajúcimi výdavkami – maximálne do 3% z výšky projektu;
 • získanie alebo vývoj počítačového softvéru, získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom