• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 60/PRV/2022 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Splníme Vám viac ako len 3 želania

60/PRV/2022 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 01. 10. 2022 do 28. 02. 2023

Predmet podpory

Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

Miestna územná samospráva – obce a mestá, v ktorých najneskôr ku dňu podania Žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku v konkrétnom katastrálnom území bolo právoplatné rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a projekt pozemkových úprav bol zapísaný do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I) – okrem ostatných regiónov (Bratislavský kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

 • a) Cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby – hlavné, vedľajšie a pomocné poľné cesty vrátane súvisiacich stavebných objektov zahŕňajúce pozdĺžne a priečne odvodnenie komunikácie a ďalšie, vrátane prvkov na zachytenie, zdržanie a vsiaknutie zachytených dažďových vôd z ciest
 • b) Protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby – ochranné zalesňovanie, ochranné zatrávňovanie, vetrolamy, sedimentačný pás, vsakovací pás, zatieňovací lesný pás, zatrávnená údolnica, záchytná protierózna priekopa, zberná protierózna priekopa, zvodná protierózna priekopa, vsakovacia protierózna priekopa, kombinovaná protierózna priekopa, stupňovitá terasa, terasový stupeň, priehlbinová protierózna terasa (prieľah, prieloh), hrádzková protierózna terasa, prehrádzka, hradenie strží a údolníc, protierózny stupeň (medza), protierózna nádrž, prenosná zábrana, veterná zábrana (prekážka), snehový mostík (lavínové zábrany), vsakovacie a kalové jamy a ďalšie.
 • c) Opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny – biocentrum, biokoridor, mokraď, remízka, stromoradie, sprievodná zeleň pozdĺž komunikácie, brehový porast vodného toku a ďalšie.
 • d) Vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu – závlahová stavba, ochranná stavba na ochranu územia pred povodňami, vodná nádrž (aj viacúčelová), ochranná nádrž, bočná suchá ochranná nádrž (polder), suchá ochranná nádrž, úprava a revitalizácia vodného toku, protipovodňová hrádza, zahrádzanie bystrín, hradenie strží a údolníc s vytvorením malých vodných plôch, zasakávací a zavodňovací pás po vrstevnici, odvodňovací kanál adaptovaný na zadržiavanie a zdržiavanie dažďových vôd a spodných vôd, a ďalšie.
 • e) Ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia – súvisiace najmä s ochranou povrchových vôd, rekultiváciou poľnohospodárskej pôdy a ďalšie.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
samospráva 0 100 10 000 1 500 000

Oprávnené výdavky

 • 1. Náklady na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení uvedené v rozpočte ako súčasť Zmluvy o dielo
 • 2. DPH ak vzniká nárok podľa právnych predpisov SR
 • 3. Všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode 1. ako sú poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti okrem štúdií uskutočniteľnosti maximálne do 3% z výšky projektu.
 • 4. Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným obstarávaním

Výdavky sú oprávnené, ak boli vynaložené a uhradené až po dátume predloženia ŽoNFP na PPA.
Výdavky sú oprávnené, ak proces ich verejného obstarávania začal najskôr dňom zverejnenia tejto výzvy s výnimkou postupu zadávania zákaziek na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom