• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 62/PRV/2022 - Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch
Splníme Vám viac ako len 3 želania

62/PRV/2022 - Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 01. 12. 2022 do 28. 04. 2023
Poznámka Termíny kôl:
1. kolo - 31.1. 2023
2. kolo - 28.4. 2023
Ďalšie kolá, až do uzavretia výzvy, posledný pracovný deň každého nasledujúceho štvrtého mesiaca.

Predmet podpory

Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

Príjemcami pomoci sú právnické osoby a fyzické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • a) súkromných vlastníkov a ich združení;
 • b) obcí a ich združení (obec je považovaná za právnickú osobu v prípade, že podniká na základe oprávnenia a zároveň je obhospodarovateľom lesa);
 • c) cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • d) štátu.

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.7 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi;
 • Budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z.;
 • Budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených prehrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100 10 000 600 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100 10 000 600 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100 10 000 600 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100 10 000 600 000

Oprávnené výdavky

 • Náklady na všetky činnosti, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami
 • Všeobecné náklady súvisiace s investíciami - maximálne do výšky 3%. Tieto môžu zahŕňať: honoráre architektov, technikov a za konzultácie, honoráre týkajúce sa poradenstva v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane realizačných štúdií.

Doplňujúce a špecifické informácie

Maximálny počet predložených ŽoNFP závisí od veľkosti plochy obhospodarovaných lesov žiadateľom. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy v jednom hodnotiacom kole predložiť:

 • Maximálne 1 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy do 10 000 ha.
 • Maximálne 2 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy na viac ako 10 000 ha a do 50 000 ha.
 • Maximálne 6 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy na viac ako 50 000 ha.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom