• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 63/PRV/2022 - Schéma štátnej pomoci na podporu investícií do infraštruktúry súvisiacej s rozvojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde
Splníme Vám viac ako len 3 želania

63/PRV/2022 - Schéma štátnej pomoci na podporu investícií do infraštruktúry súvisiacej s rozvojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 01. 12. 2022 do 28. 02. 2023

Predmet podpory

Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde.

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

Príjemcom pomoci je obhospodarovateľ lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ktorý obhospodaruje les s minimálnou výmerou 10 ha.

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.7 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

Investície do infraštruktúry súvisiacej s výstavbou, dostavbou, prestavbou a rekonštrukciou lesných ciest a prístupu k lesnej pôde, s výnimkou protipožiarnych lesných ciest. Oprávnené cesty v prípade potreby slúžia aj pre prístup protipožiarnej techniky, avšak neoprávnené sú projekty zamerané na výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich protipožiarnych ciest, ktoré slúžia ako prístup k objektom, vybudovaným v rámci podopatrenia 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

Pre ostatné regióny - Bratislavský kraj, platí znížená maximálna výška oprávnených výdavkov, na úroni 500 000,00 Eur.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 80 10 000 1 250 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 80 10 000 1 250 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 80 10 000 1 250 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 80 10 000 1 250 000

Maximálny počet predložených ŽoNFP závisí od veľkosti plochy obhospodarovaných lesov žiadateľom. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť:

 • Maximálne 1 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy do 10 000 ha.
 • Maximálne 3 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy na viac ako 10 000 ha a do 50 000 ha.
 • Maximálne 9 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy na viac ako 50 000 ha.

Oprávnené výdavky

 • 1. Investície na rekonštrukciu , prestavbu a výstavbu lesných ciest kategórie 1L, 2L a 3L;
 • 2. Všeobecné náklady súvisiace s investíciami v bode 1, konkrétne výdavky na prípravné práce, súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku:
  • a) Výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie – maximálne do 3% z výšky projektu.
  • b) Výdavky na poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti a stavebné dozoru – maximálne do 3% z výšky projektu.
  • c) Výdavky na správne poplatky (poplatky za stavebné povolenie, vyjadrenia) a súvisiace poplatky s inžinierskou činnosťou (aj predrealizačné a porealizačné geodetické zameranie) – maximálne do 3% z výšky projektu.

Doplňujúce a špecifické informácie

ŽoNFP, vrátane príloh, sa podávajú výlučne elektronicky, prostredníctvom formulára ŽoNFP, zverejneného na portáli Slovensko.sk
Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie, vo vzťahu k ŽoNFP, je potrebné aby mal žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.

Ostatné informácie

Maximálny počet predložených ŽoNFP závisí od veľkosti plochy obhospodarovaných lesov žiadateľom. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť:

 • Maximálne 1 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy do 10 000 ha.
 • Maximálne 3 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy na viac ako 10 000 ha a do 50 000 ha.
 • Maximálne 9 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy na viac ako 50 000 ha.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom