• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 65/PRV/2022 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

65/PRV/2022 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 02. 01. 2023 do 06. 04. 2023

Predmet podpory

 • 4 – Investície do hmotného majetku
  • 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
   • Špeciálna rastlinná výroba (skr. ŠRV)
   • ŠRV - malí poľnohospodári
   • Živočíšna výroba (skr. ŽV)
   • ŽV - malí poľnohospodári
   • Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV
   • High tech pre ŠRV a ŽV

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

Prijímateľom pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, alebo organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby (uznané podľa Nariadenia EP a Rady EÚ č.1308/2013).

Poľnohospodárska prvovýroba je výroba výrobkov rastlinnej a živočíšnej výroby uvedených v prílohe I k zmluve bez toho, aby došlo k akejkoľvek ďalšej operácii, ktorou by sa zmenila povaha takýchto výrobkov.

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty:

 • existujúce minimálne od roku 2021
 • noví podnikatelia v poľnohospodárstve

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

Oblasť 1 ŠRV a 2 ŠRV – malí poľnohospodári

 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŠRV vrátane prípravy staveniska a vrátane okolitých spevnených plôch;
 • investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŠRV vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
 • stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
 • investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
 • investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy (oprávnené sú taktiež investície uvedené v rámci rozsahu činností High tech ŠRV a ŽV v časti 2.1.1.4);
 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku (vrátane okolitých spevnených plôch;
 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie kapacít pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MW;
 • investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe.
 • investície na využitie obnoviteľných zdrojov energie na vlastnú spotrebu vyrobenej energie, ak projekt obsahuje aj iné investície ako len na využitie obnoviteľných zdrojov energie

Oblasť 3 ŽV a 4 ŽV – malí poľnohospodári
 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŽV vrátane prípravy staveniska (vrátane búrania starých objektov spojeného s výstavbou nových objektov,) a vrátane okolitých spevnených plôch;
 • investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŽV vrátane vybavenia pasienkov, strojov a náradia slúžiacich aj na výrobu a zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku a vrátane okolitých spevnených plôch;
 • Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie (napr. ventilačná/klimatizačná technika, moderné odpadové hospodárstvo atď.);
 • investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej ŽV (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp, kafilérnych boxov a obstaranie technológie na nakladanie a aplikáciu hospodárskych hnojív ) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 • investície objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.
 • investície na využitie obnoviteľných zdrojov energie na vlastnú spotrebu vyrobenej energie, ak projekt obsahuje aj iné investície ako len na využitie obnoviteľných zdrojov energie

Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV
 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s maximálnym tepelným výkonom do 2 MW, vrátane okolitých spevnených plôch. Maximálna veľkosť skladu je určená nasledovne: objem vlastnej produkcie (alebo produkcie členov organizácie výrobcov) za najlepší z predchádzajúcich 5 pestovateľských rokov musí naplniť aspoň 50 % kapacity skladu, ktorý je predmetom investície.

High tech pre ŠRV a ŽV Všetky nižšie uvedené investície sa považujú za investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva:
 • autonómne roboty, ktoré pokrývajú celý alebo časť poľnohospodárskeho cyklu od obrábania pôdy až po zber úrody a pozberovú úpravu;
 • robotika v chove hospodárskych zvierat v rámci živočíšnej výroby;
 • inteligentné senzory pre poľnohospodárstvo (sledovanie a vyhodnocovanie stavu pôdy, vody, počasia, produkcie biomasy, atď.);
 • nanosenzory na snímanie stresu rastlín;
 • vertikálne poľnohospodárstvo (špecializované technológie potrebné pre vertikálne pestovanie plodín podľa prílohy č. 4 tejto výzvy);
 • Technológia RFID (Rádio frekvenčná technológia) – zber a vyhodnocovanie údajov;
 • Technológie pre sledovanie pohybu a zdravotného stavu zvierat;
 • Digitálne balíčky určené pre stroje a využívané na presné poľnohospodárstvo, GPS, alebo v chove zvierat;
 • Drony zamerané na analýzu, vyhodnocovanie a kontrolu stavu pôdy, zvierat a plodín.

Dĺžka realizácie projektu

Termín na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2025.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

Výška podpory:

 • V prípade SR mimo Bratislavského kraja 50% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s max. limitom určeným v tejto výzve.
 • V prípade Bratislavského kraja 40% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s max.m limitom určeným v tejto výzve.

Uvedená výška podpory sa zvyšuje o + 20% v prípadoch:
 • mladých poľnohospodárov (po dobu max. 5 rokov od dátumu začatia pôsobenia v podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ alebo do vykonania činností podnikateľského plánu v rámci podopatrenia 6.1)
 • ak sa projekt týka ekologického poľnohospodárstva, pričom žiadateľ je evidovaný v ekológii na ÚKSÚP
 • ak sa projekt týka poľnohospodárskej výroby v rámci záväzku Agroenvironmentálno-klimatického opatrenia PRV. V prípade projektu zameraného na špeciálnu rastlinnú výrobu integrovaná produkcia tvorí minimálne 30 % obhospodarovanej plochy ornej pôdy a trvalých kultúr (SAD, VIN, CHM) žiadateľa.


Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 70% z celkových oprávnených výdavkov.

Osobitne sa základná miera podpory zvyšuje o 35 % (maximálne do celkovej intenzity pomoci 75%) v prípade projektov výhradne zameraných na investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva, ktoré sú financované zo zdrojov EURI.

Ak ide o investíciu do obstarania traktora s parametrami, prispievajúcimi k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva financovaná zo zdrojov EURI, sa základná miera podpory zvyšuje maximálne do 55% (na zvyšnú časť oprávnených výdavkov sa základná miera podpory zvyšuje o 35 % maximálne do celkovej intenzity pomoci 75%).

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 40 75 5 000 2 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 40 75 5 000 2 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 40 75 5 000 2 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 40 75 5 000 2 000 000

Oprávnené výdavky

 • Minimálna výška oprávnených výdavkov pre oblasti 1, 2, 3, 4 a 5: 10 000,00 EUR
 • Minimálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť 6: 5 000,00 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŠRV: 2 000 000,00 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŠRV - malí poľnohospodári: 300 000,00 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŽV: 2 000 000,00 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŽV - malí poľnohospodári: 200 000,00 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť High tech pre ŠRV a ŽV: 200 000,00 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV: 2 000 000,00 EUR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom