• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 70/PRV/2023 - Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
Splníme Vám viac ako len 3 želania

70/PRV/2023 - Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 22. 12. 2023 do 31. 05. 2024
Poznámka Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 31. 3. 2024 Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 31. 5. 2024

Predmet podpory

Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

1. Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;

2. Obce a podniky zriadené alebo založené obcou, ak obhospodarujú neštátne lesy

3. Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES3) poskytujúce služby v lesníctve za predpokladu poskytnutia týchto služieb subjektom uvedeným v bode 1 a/alebo 2.

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnené sú aktivity zamerané na investície do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh a to:

Investície na zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania lesov, ktoré sú odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenia lesa jedného alebo viacerých podnikov, ktoré sa musia realizovať na úrovni majiteľa resp. obhospodarovateľa lesa.

Investície na spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a tiež ich uvádzanie na trh – vzťahuje sa na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním.

Dĺžka realizácie projektu

Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím), je termín na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.04.2025.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Typ žiadateľa a výška podpory

 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
malý podnik (10-49 zamestnancov) 40 50 2 000 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 40 50 2 000 200 000
samospráva 40 50 2 000 200 000

Oprávnené výdavky

Oprávnené náklady (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených nákladov) sú náklady, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami podopatrenia 8.6 PRV a v súlade s nariadeniami (EÚ) 1305/2013 a 807/2014.. Sú to:

 • Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie/obstarávanie bolo začaté najskôr dňom vyhlásenia tejto výzvy a vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA,
 • výstavbu, obstaranie (vrátane leasingu) alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku;
 • nákup alebo lízing nových strojov a zariadení do výšky ich trhovej hodnoty;
 • Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA.
 • výdavky na obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom