• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 72/PRV/2023 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

72/PRV/2023 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 22. 12. 2023 do 31. 03. 2024

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

Prijímateľom pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, alebo organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby (uznané podľa Nariadenia EP a Rady EÚ č.1308/2013).

Poľnohospodárska prvovýroba je výroba výrobkov rastlinnej a živočíšnej výroby uvedených v prílohe I k zmluve bez toho, aby došlo k akejkoľvek ďalšej operácii, ktorou by sa zmenila povaha takýchto výrobkov.

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty:

 • existujúce minimálne od roku 2022
 • noví podnikatelia v poľnohospodárstve

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Fotovoltické panely s monokryštalickým typom solárneho panelu s výkonom od 1 do 99,99 kW (vrátane)
 • Tepelné čerpadlá
 • Chladivo

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

Výška podpory:

 • V prípade SR mimo Bratislavského kraja 50% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s max. limitom určeným v tejto výzve.
 • V prípade Bratislavského kraja 40% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s max.m limitom určeným v tejto výzve.

Uvedená výška podpory sa zvyšuje o + 20% v prípadoch:
 • mladých poľnohospodárov (po dobu max. 5 rokov od dátumu začatia pôsobenia v podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ alebo do vykonania činností podnikateľského plánu v rámci podopatrenia 6.1)
 • ak sa projekt týka ekologického poľnohospodárstva, pričom žiadateľ je evidovaný v ekológii na ÚKSÚP
 • ak sa projekt týka poľnohospodárskej výroby v rámci záväzku Agroenvironmentálno-klimatického opatrenia PRV. V prípade projektu zameraného na špeciálnu rastlinnú výrobu integrovaná produkcia tvorí minimálne 30 % obhospodarovanej plochy ornej pôdy a trvalých kultúr (SAD, VIN, CHM) žiadateľa.


Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 70% z celkových oprávnených výdavkov.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 40 70 2 000 140 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 40 70 2 000 140 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 40 70 2 000 140 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 40 70 2 000 140 000

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom