Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: IROP-PO5-SC511-2017-23 Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 17. 10. 2017 do 19. 03. 2018

Predmet podpory

 • Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením stratégií CLLD

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • Združenia založené v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov s udeleným štatútom miestnej akčnej skupiny a schválenou stratégiou v rámci výzvy 21/PRV/20

Územné obmedzenie

 • Oprávneným územím je územie MAS, pričom celé územie MAS sa musí nachádzať v tzv. menej rozvinutom regióne (menej rozvinutým regiónom je územie celej SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja). Aktivita môže byť realizovaná aj mimo územia MAS za predpokladu, že žiadateľom, teda subjektom, ktorý bude benefitovať z týchto aktivít je MAS z oprávneného územia.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD a podpornou aktivitou Financovanie paušálnych výdavkov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa

 • NNO, cirkev
 • samospráva

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky 3. kola výzvy, ktorá je stanovená na 19.3.2018
 • RO pre IROP si vyhradzuje právo počas trvania výzvy aktualizovať konečné termíny jednotlivých hodnotiacich kôl, resp. upraviť interval konečných termínov hodnotiacich kôl.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • Minimálna výška príspevku: nie je stanovená.
 • Maximálna výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť 140 000 EUR, pričom celková výška príspevku na prevádzkové náklady a animáciu individuálnej MAS nesmie presiahnuť 20% z jej celkových nákladov na realizáciu schválenej stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Doplňujúce a špecifické informácie

 • Výzva má charakter podpornej výzvy na aktivity v zmysle čl. 35 ods. 1 písm. d) Nariadenia 1303/2013 v rámci uskutočňovania stratégií miestneho rozvoja a ďalších úloh v zmysle čl. 34 ods.3 Nariadenia 1303/2013

Ostatné informácie

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky 3. kola výzvy, ktorá je stanovená na 19.3.2018
 • RO pre IROP si vyhradzuje právo počas trvania výzvy aktualizovať konečné termíny jednotlivých hodnotiacich kôl, resp. upraviť interval konečných termínov hodnotiacich kôl.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom