• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Aktualizovaná výzva: MoF - 1/ 2022 - Modernizácia energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Aktualizovaná výzva: MoF - 1/ 2022 - Modernizácia energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 26. 07. 2022 do 29. 05. 2023
Poznámka Hodnotiace kolo 1: 29. 09. 2022
Hodnotiace kolo 2: 02. 12. 2022
Hodnotiace kolo 3: 29. 05. 2023
Hodnotiace kolo 4: 31. 10. 2023

Predmet podpory

Predmetom podpory formou dotácie je poskytovanie štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na zlepšenie energetickej efektívnosti modernizáciou energetických systémov vrátane rozvodov tepla v CZT, s cieľom zvýšenia počtu účinných systémov CZT, uskladňovaním energie a aplikáciou smart riešení pre rozvody tepla a s nimi súvisiacich zariadení, zvýšením podielu elektriny a tepla vyrobeného zariadeniami VÚ KVET a znížením spotreby primárnych energetických zdrojov pri výrobe elektriny a tepla.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

Podnik, ktorý:

 • podniká v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením podľa § 5 ods. 1 zákona o tepelnej energetike (oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod tepla podľa § 2 písm. g) zákona o tepelnej energetike a má predmet podnikania v tepelnej energetike (rozvod tepla alebo výrobu tepla a rozvod tepla) uvedený v príslušnom registri, pričom v prípade výrobcov tepla môže ísť o:
  • A. Výrobcov tepla alebo výrobcov tepla a elektrickej energie, ktorí nevykonávajú inú činnosť, ako je uvedená v prílohe č. 1 tabuľkách A a B zákona o obchodovaní s emisnými kvótami okrem spaľovania palív (prevádzky v systéme EU ETS) alebo,
  • B. Výrobcov tepla alebo výrobcov tepla a elektrickej energie s celkovým menovitým tepelným príkonom < 20 MW.
 • nie je podnikom v ťažkostiach (s výnimkou podnikov, ktoré neboli v ťažkostiach k 31. decembru 2019, ale stali sa podnikmi v ťažkostiach v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021)
 • nie je podnikom, voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola pomoc poskytnutá Slovenskou republikou označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
 • je MSP alebo veľký podnik. Určujúcou definíciou je definícia uvedená v článku B Vymedzenie pojmov tejto výzvy.

Územné obmedzenie

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území, ktorým je v zmysle tejto výzvy celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Investičné projekty pre VÚ KVET

 • a) projekty výstavby VÚ KVET, rekonštrukcie a modernizácie zariadení KVET, ktoré slúžia na pokrytie dopytu, prioritne po využiteľnom teple v systémoch centralizovaného zásobovania teplom tak, aby po rekonštrukcii alebo modernizácii spĺňali definíciu VÚ KVET;
 • b) modernizácia, rekonštrukcia a výmena existujúceho zariadenia VÚ KVET prinášajúca v porovnaní s pôvodnou situáciou vyššiu účinnosť a nové alebo existujúce zariadenia, ktoré dosiahnu parametre VÚ KVET realizáciou projektu;
 • c) zariadenia spaľujúce biomasu alebo bioplyn budú podporené výlučne spolu s technológiami, ktoré sú súčasťou vysoko účinnej kombinovanej výroby;
 • d) projekty, ktorých súčasťou sú zariadenia na spaľovanie palív, budú podporené len vtedy, ak ide o nízkoemisné zariadenia vybudované v súladu s príslušnými BAT;
 • e) pri projektoch bude energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby a emisií skleníkových plynov v porovnaní so samostatnou výrobou elektriny a tepla.
Investičné projekty na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov
 • a) projekt výstavby, ktorý musí byť zameraný na rozšírenie existujúcej sústavy centralizovaného zásobovania teplom a chladom (ďalej len „CZT“);
 • b) rekonštrukcia alebo modernizácia existujúcej sústavy rozvodov a tepelných zariadení bude na základe pomoci z poskytnutej dotácie po realizácii projektu energeticky účinnejšia ako pred realizáciou projektu;
 • c) energetickým auditom bude identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple a súčasne projekt negatívne neovplyvní existujúce sústavy účinného CZT.

Dĺžka realizácie projektu

Za oprávnené obdobie, t. j. obdobie, za ktoré je príjemca dotácie oprávnený žiadať o úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu, sa pre účely tejto výzvy považuje obdobie v trvaní 54 mesiacov (slovom: päťdesiatštyri mesiacov) od podania žiadosti o poskytnutie dotácie.
Za oprávnené obdobie pre realizácie aktivít projektu sa považuje obdobie od podania žiadosti o dotáciu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podporované aktivity
 • Energetická efektívnosť
 • Systémy Centrálneho Zásobovania Teplom

Typ žiadateľa a výška podpory

 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 85 500 000 20 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 85 500 000 20 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 85 500 000 20 000 000

Predmet aktualizácie:
Otvorenie 3. hodnotiace kola výzvy MoF – 1/2022 s nasledujúcimi termínmi.

 • Otvorenie: 28. februára 2023
 • Uzavretie: 29. mája 2023

Oprávnené výdavky

1. Oprávnené výdavky na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektriny:

A) vybavenie potrebné na to, aby zariadenie fungovalo ako zariadenie vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v porovnaní s konvenčnými zariadeniami na výrobu elektriny alebo tepla rovnakého výkonu (kapacity). Oprávnené výdavky sa v prípade:

 • výstavby / inštalácie nového zariadenia VUKVET určia ako rozdiel medzi výdavkami na obstaranie zariadenia VUKVET a výdavkami, ktoré by boli vynaložené na obstaranie nového konvenčného zariadenia na výrobu tepla s rovnakým tepelným výkonom ako je tepelný výkon pre využiteľné teplo z obstarávaného zariadenia VUKVET
 • rekonštrukcie/modernizácie existujúceho konvenčného zariadenia na výrobu tepla alebo elektriny alebo KVET na zariadenie VUKVET určia ako rozdiel medzi výdavkami na rekonštrukciu/modernizáciu existujúceho zariadenia a výdavkami na:
  • obstaranie nového konvenčného zariadenia na výrobu tepla alebo elektriny alebo KVET s rovnakým tepelným výkonom ako je tepelný výkon pre využiteľné teplo z obstarávaného zariadenia VUKVET, ktoré má byť výsledkom projektu, a to v prípade, ak je existujúce konvenčné zariadenie na hranici svojej životnosti a v prípade, že by pomoc nebola poskytnutá, bolo by ho potrebné nahradiť novým zariadením, alebo
  • zabezpečenie udržania existujúceho zariadenia v prevádzkyschopnom stave (t.j. výdavky na nevyhnutné opravy, údržbu a náhradu komponentov s kratšou dobou životnosti) počas obdobia predpokladanej životnosti zariadenia VUKVET
 • inštalácie dodatočného vybavenia k existujúcemu zariadeniu určené výškou výdavkov na inštaláciu takéhoto vybavenia za splnenia všetkých nasledovných podmienok:
  • existujúce zariadenie je samostatne (bez inštalácie dodatočného vybavenia) plne prevádzkyschopné bez potreby investícií potrebných na jeho prevádzkyschopnosť, t. j. inštalácia dodatočného vybavenia nemá vplyv na prevádzkyschopnosť existujúceho zariadenia,
  • dodatočné vybavenie je určené na úspory primárnej energie (t. j. nesmie napr. predlžovať životnosť existujúceho zariadenia)
B) modernizácia pre dosiahnutie vyššej účinnosti, ak existujúce zariadenie už spĺňa limit vysokej účinnosti. Oprávnené výdavky podľa písm. b) sa v prípade:
 • modernizácie existujúceho zariadenia VUKVET na účinnejšie VUKVET určia ako rozdiel medzi výdavkom vynaloženým na dosiahnutie vyššej účinnosti už existujúceho VUKVET a výdavkami, ktoré by boli vynaložené na udržanie pôvodného zariadenia VUKVET v prevádzke ako doposiaľ a počas rovnakej životnosti ako je životnosť modernizovaného VUKVET (v prípade, ak by modernizáciou došlo k predĺženiu životnosti existujúceho zariadenia); Takýmito výdavkami sú napr. nutné opravy;
 • inštalácie dodatočného vybavenia k existujúcemu zariadeniu VUKVET určia výškou výdavkov na inštaláciu takéhoto vybavenia v zmysle príručky

2. Investičná pomoc na energeticky účinné centralizované zásobovanie teplom a chladom:
 • Oprávnenými nákladmi sú investičné náklady. Výška pomoci na distribučnú sieť nepresahuje rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prevádzkovým ziskom. Prevádzkový zisk sa odpočíta od oprávnených nákladov ex ante alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania.

3. Spoločné ustanovenia k oprávneným výdavkom:
V súlade s touto schémou sa za oprávnené výdavky považujú investičné výdavky vynaložené príjemcom pomoci v súvislosti s realizáciou oprávneného projektu na:
 • obstaranie dlhodobého hmotného majetku (výstavba/rozšírenie, rekonštrukcia alebo modernizácia rozvodov tepla v rámci energeticky účinného centralizovaného zásobovania teplom a chladom vrátane systémov na akumuláciu tepla a chladu a výstavba/rozšírenie, rekonštrukcia alebo modernizácia zdrojov v rámci vysokoúčinnej kombinovanej výroby tepla a elektriny ako súčasť systému centralizovaného zásobovania teplom a chladom);
 • obstaranie hmotného a nehmotného majetku (softvéru) nevyhnutného na riadne využívanie hmotného majetku určeného na zvýšenie inteligencie rozvodov tepla v rámci účinných CZT, pričom môže ísť aj o obstaranie systémov digitalizácie a prenosu dát, podpora inteligentných energetických systémov diaľkového vykurovania/chladenia, zavádzania systémov merania a riadenia, kybernetickej bezpečnosti, efektívneho zberu a vyhodnocovania dát a pružnej reakcie na vývoj spotreby energií

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Výška a intenzita podpory pre vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektriny (VUKVET):

 • Minimálna výška pomoci - 500 tis. EUR
 • Maximálna výška pomoc - 15 mil. EUR

Maximálna intenzita pomoci sa určuje podľa veľkosti podniku a miesta realizácie:

Slovensko okrem BA kraja:
 • Malý podnik - 80 % z oprávnených výdavkov
 • Stredný podnik - 70 % z oprávnených výdavkov
 • Veľký podnik - 60 % z oprávnených výdavkov
BA kraj:
 • Malý podnik - 65 % z oprávnených výdavkov
 • Stredný podnik - 55 % z oprávnených výdavkov
 • Veľký podnik - 45 % z oprávnených výdavkov

Výška a intenzita podpory pre energeticky účinné centralizované zásobovanie teplom a chladom:
 • Minimálna výška pomoci - 500 tis. EUR
 • Maximálna výška pomoc - 20 mil. EUR
 • Výška pomoci nepresiahne rozdiel medzi oprávnenými výdavkami a prevádzkovým ziskom (prevádzkový zisk sa odpočíta od celkových oprávnených výdavkov)
 • Výška podpory do výšky max. 85 % z oprávnených výdavkov

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom