• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Aktualizovaná výzva: OPII-MH/DP/2020/11.3-26 - Podpora MSP v rámci potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Aktualizovaná výzva: OPII-MH/DP/2020/11.3-26 - Podpora MSP v rámci potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 27. 02. 2020 do 30. 11. 2020
Poznámka Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 31.08.2020

Termín uzavretia 2. a ďalších hodnotiacich kôl: posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3 mesiaca.

Predmet podpory

Cieľom výzvy je podporiť podniky pôsobiace v oblasti cestovného ruchu t.j. v oblasti ubytovacích, stravovacích, rekreačných a doplnkových službieb, vrátane prevádzky vlekov, lanoviek, wellnessov, prenájmu športových potrieb, výroby vybraných potravín a nápojov, suvenírov a pod.

Podpora sa vzťahuje na vybrané regióny Prešovského samosprávneho kraja

Priamym užívateľom produktu/služby súvisiacej s projektom môžu byť návštevníci regiónu.

Operačné programy

 • Integrovaná Infraštruktúra

Oprávnenosť žiadateľa

Mikro, malé a stredné podniky, ktoré:

 • k momentu poskytnutia pomoci spĺňajú definíciu MSP
 • ku dňu predloženia ŽoNFP sú registrované na území SR,
 • od ich vzniku ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 12 mesiacov,
 • ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP,
 • ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu,
 • sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve.

Územné obmedzenie

Pre 1.a 2. hodnotiace kolo výberu projektov je oprávneným územím okres: Snina.

Pre 3. a ďalšie hodnotiace kolá výberu projektov sú oprávneným územím okresy Snina, Humenné a Medzilaborce.

Podporované (oprávnené) aktivity

Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom zvyšovania potenciálu cestovného ruchu v oprávnenom regióne, a to formou

 • produkcie nového/inovovaného produktu žiadateľa, alebo
 • novácie produkčného procesu žiadateľa
v oblasti cestovného ruchu t.j. ubytovacích, stravovacích, rekreačných a doplnkových služieb, vrátane prevádzky vlekov, lanoviek, wellnessov , prenájmu športových potrieb, výroby vybraných potravín a nápojov, suvenírov a pod.

Pozn.:
 • Činnosti definované v rámci SK NACE 96.04 budú podporované výhradne ako súčasť malých ubytovacích zariadení cestovného ruchu.
 • Pri podpore ubytovacích zariadení cestovného ruchu platí nasledovné obmedzenie: - podporované budú výhradne malé ubytovacie zariadenia cestovného ruchu (menej ako 25 izieb). Táto podmienka musí byť splnená výhradne ku dňu predloženia ŽoNFP.

Dĺžka realizácie projektu

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí spĺňať časovú oprávnenosť realizácie projektu, t.j. maximálnu celkovú dĺžku realizácie hlavnej aktivity projektu stanovenú na 18 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 1 rok
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 85 35 000 200 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 85 35 000 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 85 35 000 200 000

Predmetom usmernenia je primárne rozšírenie skupiny oprávnených výdavkov o:


Výdavky z kategórie 021 Stavby

 • výdavky na výstavbu:
  • drobných stavieb definovaných v § 139b ods. 7 a 8 stavebného zákona
  • nekrytých športových ihrísk a lyžiarskych tratí a vlekov definovaných v § 43a ods. 3 písm. o) stavebného zákona
  • lanových dráh definovaných v § 43a ods. 3 písm. b) stavebného zákona
  • chodníkov a nekrytých parkovísk definovaných v§ 43a ods. 3 písm. a) stavebného zákona v rámci projektov(resp. ich časti) realizovaných v odvetviach poskytujúcich služby cestovného ruchu

Výdavky z kategórie 511 Opravy a udržiavanie
 • Výdavky na udržiavanie a opravy dokončených stavieb (za udržiavanie a opravu stavby sa považujú napr. bežné udržiavacie práce definované v § 139b ods. 16 stavebného zákona)

Oprávnené výdavky

 • Skupina 013 Softvér (nákup softvéru, technické zhodnotenie / modernizácia softvéru, vývoj aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky),
 • Skupina 014 Oceniteľné práva (nákup licencií, autorských práv a patentov, receptov, predmetov priemyselných práv),
 • Skupina 019 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok,
 • Skupina 021 Stavby
  • výdavky na výstavbu:
   • drobných stavieb definovaných v § 139b ods. 7 a8 stavebného zákona,
   • nekrytých športových ihrísk a lyžiarskych tratí a vlekov definovaných v § 43a ods. 3 písm. o) stavebného zákona,
   • lanových dráh definovaných v § 43a ods. 3 písm. b) stavebného zákona,
   • chodníkov a nekrytých parkovísk definovaných v§ 43a ods. 3 písm. a) stavebného zákona vrámci projektov(resp. ich časti)realizovaných v odvetviach poskytujúcich služby cestovného ruchu
  • výdavky na zmenu dokončenej stavby podľa § 139b) ods. 5 stavebného zákona (prístavby, nadstavby, stavebné úpravy)
 • Skupina 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (nákup strojov, prístrojov, zariadení)
 • Skupina 023 Dopravné prostriedky (nákup bicyklov a kolobežiek pre využitie klientmi zariadení cestovného ruchu)
 • Skupina 511 Opravy a udržiavanie (výdavky na udržiavanie a opravy dokončených stavieb)
 • Skupina 518 Ostatné služby (nákup nehmotného majetku, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok a ocenenie nižšie alebo rovné sume podľa osobitného predpisu, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nebol zaradený ako dlhodobý hmotný majetok napr. vnútorné vybavenie prevádzkových priestorov, externé riadenia hlavných aktivít projektu
- marketingové služby ako:
  • tvorba a úprava webového sídla,
  • obstaranie reklamnej tabule,
  • grafický návrh tlačovín, letákov, katalógov, brožúr.
ostatné služby potrebné na zabezpečenie realizácie hlavnej aktivity projektu.
Skupina 521 Mzdové výdavky (hrubá mzda a povinné odvody zamestnávateľa, resp. odmena za práce vykonávané mimo pracovného pomeru povinné odvody zamestnávateľa za riadenie hlavných aktivít projektu).

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom