• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC111-2016-15 - Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC111-2016-15 - Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 31. 10. 2016 do 15. 10. 2021

Predmet podpory

 • Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Musia zahŕňať počiatočné investície v odpadovom hospodárstve, t.j. investície do hmotných a nehmotných aktív, ktoré sa týkajú:
- založenia novej prevádzkarne, rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne
- diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali alebo
- zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne.

 • A) Príprava na opätovné použitie nebezpečných odpadov:
- Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie nebezpečných odpadov
- Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie nebezpečných odpadov
Pozn.: Príprava na opätovné použitie NO - činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.

 • B) Recyklácia nebezpečných odpadov:
- Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nebezp. odpadov
- Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nebezp. odpadov vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie recyklácie

Príklady neoprávnených aktivít a výdavkov:
- projekty zamerané na spracovanie starých vozidiel
- projekty zamerané výlučne na nákup zariadení na úpravu odpadov

Predkladané projekty musia byť v súlade so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020.

Dĺžka realizácie projektu

Max. ani min. dĺžka realizácie projektu nie je stanovená.

Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením ŽoNFP.

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Odpady

Typ žiadateľa a výška podpory

 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
malý podnik (10-49 zamestnancov) 45 55 0 12 500 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 35 45 0 12 500 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 25 35 0 12 500 000
štátny podnik 25 55 0 12 500 000
samospráva 25 55 0 12 500 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 25 55 0 12 500 000

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierok hodnotiacich kôl v r. 2020 a to 15.6.2020 a 15.10.2020

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom