• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC111-2016-16 - Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC111-2016-16 - Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 31. 10. 2016 do 02. 11. 2021

Predmet podpory

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnení žiadatelia pre Aktivity A) - C):

 • 1. Subjekty územnej samosprávy
 • 2. Združenia fyzických alebo právnických osôb6
 • 3. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • 4. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Oprávnení žiadatelia pre aktivity D) Zhodnocovanie BRO a E) Mechanicko-biologická úprava zmesových KO:
 • VÚC, príspevkové a rozpočtové organizácie VÚC
 • Združenia FO a PO s výnimkou združení, ktorých členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, s výnimkou neziskových organizácií, ktoré sú v 100% vlastníctve obce/obcí
 • Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, s výnimkou právnických osôb v 100 % vlastníctve obce/obcí

Podporované (oprávnené) aktivity

A) Príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov:

 • Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov
 • Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie odpadov
Pozn.: Príprava na opätovné použitie odpadov - činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.

B) Recyklácia nie nebezpečných odpadov:
 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezp. odpadov
 • Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nie nebezp. odpadov vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie recyklácie

C) Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na palivá.:
 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo
 • Nákup technológií a hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo
Pozn.: Materiálové zhodnocovanie - výstupom aktivity musí byť palivo (nie odpad ani odpadové palivo), ktoré je v súlade s podmienkami uvedenými vo vyhláške Ministerstva ŽP č. 228/2014 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v platnom znení.

D) Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO):
 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej aj „BRO“), napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad, vrátane nákupu hygienizačných jednotiek
 • Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRO napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRO

E) Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov:
 • Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad
 • iné hnuteľné vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO

Príklady neoprávnených aktivít a výdavkov:
 • projekty zamerané výlučne na úpravu odpadov pred ich ďalším zhodnotením/zneškodnením sú neoprávnené
 • výstavba zariadení na produkciu bioplynu na výrobu tepla a elektrickej energie
 • projekty zamerané na katalytické chemické štiepenie plastov
 • projekty zamerané na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, určených na primárne drvenie
 • výstavba zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktorých výstupom je teplo alebo elektrická energia, ktoré sa
 • aktivity zamerané na podporu triedeného zberu KO, z uvedeného dôvodu sú neoprávnené výdavky na obstaranie zberných nádob na vytriedené zložky komunálnych odpadov a zberné nádoby na zmesový KO, dopravné prostriedky na zber KO

Nie je možné kombinovať viac oprávnených aktivít v jednej ŽoNFP. Predkladané projekty musia byť v súlade so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020.

Dĺžka realizácie projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu max. ani min. nie je stanovená.
Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením ŽoNFP.

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Odpady

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 45 55 0 Nie je obmedzené
malý podnik (10-49 zamestnancov) 45 55 0 12 500 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 35 45 0 12 500 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 25 35 0 12 500 000
štátny podnik 25 35 0 12 500 000
samospráva 25 35 0 12 500 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 25 35 0 12 500 000

Doplňujúce a špecifické informácie

Max. výška príspevku na oprávnené aktivitu „Mechanicko-biologická úprava zmesových KO“ nesmie prekročiť sumu 4 mil. EUR.

Všetky projekty/aktivity musia zahŕňať počiatočné investície v odpadovom hospodárstve, t.j. investície do hmotných a nehmotných aktív, ktoré sa týkajú:

 • založenia novej prevádzkarne, rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne
 • diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali alebo
 • zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom