• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC111-2017-32 - Triedený zber KO, mechanicko-biologická úprava zmesového KO a zhodnocovanie BRKO v najmenej rozvinutých okresoch
Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC111-2017-32 - Triedený zber KO, mechanicko-biologická úprava zmesového KO a zhodnocovanie BRKO v najmenej rozvinutých okresoch


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 29. 11. 2017 do 15. 12. 2022
Poznámka Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022:
 • 19.04.2022,
 • 15.08.2022,
 • 15.12.2022.

Predmet podpory

Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch
v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Výška príspevku NFP - 95 %.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • A. obec alebo združenie obcí,
 • B. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
 • C. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
 • D. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí;
 • E. združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu sú najmenej rozvinuté okresy, t. j. okresy, ktoré:
1. boli najneskôr deň predchádzajúci začiatku príslušného hodnotiaceho kola výzvy zapísané v zozname najmenej rozvinutých okresov podľa § 1 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň
2. mali k termínu podľa predchádzajúceho bodu vládou SR schválený akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu.

Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa o NFP.
Žiadateľ - obec, môže realizovať projekt na území iných obcí výlučne na základe zmlúv uzatvorených podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti.

Podporované (oprávnené) aktivity

1. Triedený zber komunálnych odpadov, t.j.:

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biol. rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne).
 • Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu - napr. zberné nádoby podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje).
 • Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek KO za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec (napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič biologicky rozložiteľného KO (ďalej aj „BRKO“), ktorých výstupom je upravený odpad
2. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:
 • Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.
 • Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO (s výnimkou zberných nádob na zmesový komunálny odpad a zberových vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných prostriedkov).
3. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu25, t.j.:
 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO, okrem biol. rozlož. kuchynských odpadov a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne (napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad), vrátane nákupu hygienizačných jednotiek.
 • Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach (t.j. určené výlučne na zelený odpad, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100t).
 • Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO – napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO, mulčovače so zberným košom, zberové vozidlá a zberné nádoby na BRKO, ak nie je v súčasnosti dostatočne zabezpečený zber BRKO.

Oprávnená v projekte môže byť len jedna z aktivít pod bodmi 1 až 3.

Výstavba a rekonštrukcia stojísk na nádoby na triedený odpad nie je oprávnená.

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je obmedzená

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Odpady

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Výška dotácie v EUR
NNO, cirkev 0 6 000 000
samospráva 0 6 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 6 000 000

Oprávnené výdavky

Uvedený zoznam prezentuje najčastejšie oprávnené výdavky (kompletné sú obsahom prílohy č. 4 výzvy):

 • nákup softvéru, licencií
 • stavebné práce
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácam
 • prípravná a projektová dokumentácia (vrátane prieskumov, zameriavacích prác, manipulačných a prevádzkových poriadkov)
 • stavebný dozor
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane prvého zaškolenia obsluhy
 • nákup výpočtovej techniky
 • nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov a traktorov s príslušenstvom, napr.: nákladné vozidlá, traktory, vlečky a ťahače určené na zvoz KO (mimo zodpovednosti výrobcov) - PLATÍ PRE AKTIVITU 1, zberové vozidlá určené pre zvoz BRKO výlučne v prípade, ak v súčasnosti nie je dostatočne zabezpečený zvoz BRKO a uvedená skutočnosť bude zo strany žiadateľa dostatočne preukázaná - PLATÍ PRE AKTIVITU 3.
 • náklady na riadenie projektu (externé a interné)
 • výdavky na publicitu

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • Projekty zamerané výlučne na nákup hnuteľných vecí, ktoré samostatne neprispievajú k zvýšeniu kapacity pre triedenie komunálnych odpadov nie sú oprávnené.
 • Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek KO je oprávnený výlučne ako súčasť aktivít zameraných na podporu triedeného zberu KO, ktorými dochádza k zvýšeniu kapacity triedených KO. Projekty zamerané výlučne na nákup zariadení na mechanickú úpravu vybraných vytriedených zložiek KO nie sú oprávnené.

Doplňujúce a špecifické informácie

VO musí byť vyhlásené k doplneniu chýbajúcich náležitostí ŽoNFP.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom