• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Aktualizovaná výzva: OPKZP-PO1-SC111-2019-56 - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Aktualizovaná výzva: OPKZP-PO1-SC111-2019-56 - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 29. 10. 2019 do 02. 01. 2023

Predmet podpory

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov- Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Výška príspevku NFP - 95 %.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • A. obec
 • B. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
 • C. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
 • D. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí;
 • E. združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným územím celé územie SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len „BRKO:

 • a) výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO – kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnym rozkladom vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností;
 • b) iné hnuteľné veci na zhodnocovanie BRKO (napr. drviče a štiepkovače) potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO.

Príspevok na obstaranie iných hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO je možné poskytnúť len za podmienky, že predmetom projektu bude aj výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnym rozkladom.

V rámci výzvy nie sú oprávnené projekty zamerané na:
 • výstavbu malých kompostární,
 • výstavbu alebo rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie BRKO anaeróbnym rozkladom – napr. zariadení na produkciu bioplynu (bioplynových staníc),
 • výstavbu alebo rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne.

Dĺžka realizácie projektu

Max. do 31.12.2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Odpady

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
samospráva 0 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95
nezisková organizácia 0 95
združenie právnických osôb 0 95

Oprávnené výdavky

Uvedený zoznam prezentuje najčastejšie oprávnené výdavky (kompletné sú obsahom prílohy č. 4 výzvy):

 • stavebné práce
  • realizácia nových stavieb (napr. vybudovanie spevnených plôch, výstavba prevádzkovej budovy alebo skladov, oplotenie, vnútro areálové komunikácie, osvetlenie, inžinierske siete a iné, ktoré tvoria súčasť zariadenia na zhodnocovanie BRKO);
  • rekonštrukcia a modernizácia stavieb (napr. takých, ktoré tvoria súčasť existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO4 za účelom zvýšenia kapacity pre zhodnocovanie BRKO;
  • vybudovanie, resp. rekonštrukcia prístupovej komunikácie k zariadeniu na zhodnocovanie BRKO;
  • vybudovanie, resp. rekonštrukcia prípojok inžinierskych sietí výlučne pre zariadenie na zhodnocovanie BRKO;
  • prístavby, nadstavby a stavebné úpravy;
  • demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a priamej väzbe na projekt (celkové alebo čiastočné odstránenie existujúcej stavby);
  • nevyhnutné zariadenie staveniska;
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácam
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie;
 • manipulačné a prevádzkové poriadky stavieb, vrátane zmien;
 • stavebný dozor
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane prvého zaškolenia obsluhy, napr. Váha, drvič, nakladač, prekopávač, hygienizačné jednotky pre kompostárne, alebo iné zariadenia na zhodnocovania BRKO aeróbnym rozkladom, biorezací a sekací voz;
 • zberné nádoby na biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností výlučne v prípade, ak v súčasnosti nie je zabezpečený zber tohto odpadu a uvedená skutočnosť bude zo strany žiadateľa dostatočne preukázaná;
 • nákup traktorov, zberové vozidlá určené na zvoz biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností výlučne v prípade, ak v súčasnosti nie je zabezpečený zvoz tohto odpadu a uvedená skutočnosť bude zo strany žiadateľa dostatočne preukázaná..
 • nákup softvéru, licencií
 • nákup výpočtovej techniky
 • nákup stavieb a pozemkov

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom