• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Aktualizovaná výzva: OPKZP-PO1-SC121-2018-43 - Výstavba stokovej siete a ČOV v aglomeráciách do 2 000 EO - chránené vodohosp. oblasti
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Aktualizovaná výzva: OPKZP-PO1-SC121-2018-43 - Výstavba stokovej siete a ČOV v aglomeráciách do 2 000 EO - chránené vodohosp. oblasti


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 12. 06. 2018 do 15. 12. 2022
Poznámka Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022:
 • 15.03.2022,
 • 15.06.2022,
 • 16.09.2022,
 • 15.12.2022.

Predmet podpory

Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách do 2000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd a ktoré smerujú k zamedzeniu ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • obec,
 • združenie obcí
 • právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v 100% vlastníctve obcí,
 • vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v 100% vlastníctve obcí.

Územné obmedzenie

Oprávneným územím sú aglomerácie v chránených vodohospodárskych oblastiach vyšpecifikované v prílohe 8.5 VPS (Opatrenia v aglomeráciách pod 2000 ekvivalentných obyvateľov situovaných v CHVO Žitný ostrov) vrátane obcí Veľké Dvorníky a Jahodná ako aj priľahlé územie v prípade intenzifikácie existujúcej čistiarne odpadových vôd.

V riadne odôvodnených prípadoch, je možné podporiť aj intenzifikáciu existujúcej ČOV, ktorá sa nachádza mimo územia oprávnených aglomerácií uvedených v prílohe 8.5 VPS.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Stoková sieť - výstavba, resp. dobudovanie stokovej siete (vrátane vybudovania samostatného zberača),
 • Čistiareň odpadových vôd - výstavba, resp. dobudovanie čistiarní odpadových vôd
Realizáciou projektu musí dôjsť k zabezpečeniu odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd z celej riešenej aglomerácie v odôvodnených prípadoch minimálne na 85 % z celej riešenej aglomerácie).

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je obmedzená

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • samospráva
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90
samospráva 0 95
združenie právnických osôb 0 90

Oprávnené výdavky

021 - Stavby

 • Stavebné práce
  • realizácia nových stavieb (t.j. novej stokovej siete a/alebo novej čistiarne odpadových vôd /ďalej len „ČOV“/);
  • rekonštrukcia a modernizácia stavieb výlučne za účelom zvýšenia kapacity stokovej siete a/alebo zvýšenia kapacity a intenzifikácie ČOV (dodržanie prísnejších limitov pre vypúšťané znečistenie);
  • prístavby, resp. stavebné úpravy súvisiace s dobudovaním stokovej siete, alebo dobudovaním/intenzifikáciou ČOV za účelom zvýšenia kapacity,
  • zriadenie staveniska;
  • demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a priamej v* spätná úprava cestnej komunikácie;
  • obslužné a vnútro areálové komunikácie v prípade ČOV;
 • nákup stavieb
 • prípravná a projektová dokumentácia;
 • stavebný dozor;
 • odborný autorský dohľad.
027 – Pozemky
 • nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu.
022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vrátane prvého zaškolenia obsluhy, ak verejné obstarávanie tovarov (technologického a strojného zariadenia) je mimo stavebných prác
518 – Ostatné služby
 • výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu);
 • výdavky na publikovanie článkov o projekte,
 • externé riadenie projektu,
521 – Mzdové výdavky
 • interné riadenie projektu,
930 – Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami maximálne do výšky 2,5 % celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Gravitačná stoková sieť (do DN 400 mm) - Referenčná hodnota benchmarku (v sume bez DPH) = 425 000 EUR/km
Tlaková stoková sieť - Referenčná hodnota benchmarku (v sume bez DPH) = 250 000 EUR/km
Výstavba (novej) ČOV - Referenčná hodnota benchmarku (v sume bez DPH) = 560 EUR/EO
Rozšírenie a zvýšenie kapacity (existujúcej) ČOV - benchmark nie je stanovený.

Prekročenie referenčnej hodnoty benchmarku bez relevantného a overiteľného odôvodnenia bude vyhodnotené ako nesplnenie hodnotiaceho kritéria 4.2 Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu, v dôsledku čoho projekt nebude v rámci procesu konania o ŽoNFP schválený.

Doplňujúce a špecifické informácie

K ŽoNFP (doplnenie) musí byť verejné obstarávanie (ďalej „VO“) na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu v stave pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (po vyhodnotení ponúk a ukončení revíznych postupov) alebo v stave po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.

Výnimky:

 • VO realizované cez EKS
 • zákazky s nízkou hodnotou
 • zákazky podliehajúce výnimkám

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom