• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Aktualizovaná výzva: OPKZP-PO1-SC122-2018-47 - Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Aktualizovaná výzva: OPKZP-PO1-SC122-2018-47 - Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 21. 12. 2018 do 31. 12. 2020
Poznámka Hodnotiace kolá v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnot. kola

Predmet podpory

Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • obec,
 • združenie obcí
 • právnické osoby oprávnené na podnikanie voblasti verejných vodovodov vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v 100% vlastníctve obcí,
 • vlastníci verejných vodovodov podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v 100% vlastníctve obcí.

Územné obmedzenie

Oprávnené je celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou.

Oprávnené sú výlučne existujúce úpravne povrchových vôd, ktoré upravujú vodu z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd a zásobujú pitnou vodou nad 30 000 obyvateľov, ktoré sú súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov pre územie SR alebo s jednotlivými plánmi rozvoja územia kraja a s cieľmi Vodného plánu Slovenska.

Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov nie je predmetom podpory.

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou

Typ žiadateľa a výška podpory

 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90
samospráva 0 95

Aktualizácia sa týka uvedenia uzávierky najbližších hodnotiacich kôl: 30.6.2020, 31.8.2020, 2.11.2020 a 31.12.2020.

Žiadateľ je povinný mať VO na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu v stave minimálne pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (po vyhodnotení ponúk a ukončení revíznych postupov)okrem zákaziek nízkou hodnotou a zákaziek podliehajúcich niektorej z výnimiek.
V prípade zákazky realizovanej cez EKS postupom podlimitnej zákazky je žiadateľ povinný mať VO v stave po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.

Oprávnené výdavky

 • Stavebné práce
  • rekonštrukcia a moderenizácie stavieb výlučne za účelom intenzifikácie/modernizácie existujúcej úpravne povrchovej vody;
  • nevyhnutné zriadenie staveniska;
 • prípravná a projektová dokumentácia;
 • stavebný dozor;
 • odborný autorský dohľad;
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky vrátane prvého zaškolenia obsluhy, ak verejné obstarávanie tovarov (technologického a strojného zariadenia) je mimo stavebných prác,
 • modernizácia a inovácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky ktoré nie sú súčasťou stavby) vo vlastníctve žiadateľa a ktoré sa zhodnotia a budú využívané pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu,
 • nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva;
 • nákup a modernizácia softvéru;
 • výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu);
 • výdavky na publikovanie článkov o projekte,
 • externé riadenie projektu,
 • mzda, resp. odmena za prácu bezprostredne súvisiacu s riadením projektu v rámci prac.pozície Projektový manažér - interný, do výšky stanoveného finančného limitu;

Ostatné informácie

Žiadateľ je povinný mať VO na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu v stave minimálne pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (po vyhodnotení ponúk a ukončení revíznych postupov)okrem zákaziek nízkou hodnotou a zákaziek podliehajúcich niektorej z výnimiek.
V prípade zákazky realizovanej cez EKS postupom podlimitnej zákazky je žiadateľ povinný mať VO v stave po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom