• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC123-2017-17 - Zabezpečenie spojitosti vodných tokov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC123-2017-17 - Zabezpečenie spojitosti vodných tokov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 24. 02. 2017 do 28. 02. 2020

Predmet podpory

B. Zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových služieb.

Výška podpory 90 - 100 %.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • štátne organizácie vykonávajúce správu vodných tokov a vodných stavieb
 • nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa a vodného zákona

Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré spadajú pod vyššie uvedené vymedzenie, sú oprávnenými žiadateľmi.

Územné obmedzenie

Oprávnené je celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • opatrenia pre elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov/habitatov,
 • opatrenia pre zabezpečenie laterálnej spojitosti mokradí a inundácií s tokom a ostatné morfologické zmeny.

 • Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré sú v súlade s Vodným plánom Slovenska.
 • Projekty zamerané výlučne na zmenu manipulačného poriadku, ako opatrenie neinvestičného charakteru, nie sú oprávnené na podporu.
 • Prednostne budú podporované opatrenia na vodných útvaroch, ktoré po realizácii nápravných opatrení dosiahnu charakter prirodzeného vodného útvaru. Ich realizácia bude smerovaná prednostne do oblastí od ústia smerom k prameňu.
 • Opatrenia realizované mimo vodného toku nie sú oprávnené v rámci tejto výzvy.
 • Za oprávnené na poskytnutie príspevku nie je možné považovať projekty, ktoré v rámci jednej ŽoNFP zabezpečujú realizáciu opatrení na viac ako jednom vodnom toku.

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu

Podporované oblasti

 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

 • štátny podnik
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky 10. kola výzvy, ktorá je stanovená na 30.11.2018

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť 50 mil. EUR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom