• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC123-2017-17 - Zabezpečenie spojitosti vodných tokov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC123-2017-17 - Zabezpečenie spojitosti vodných tokov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 24. 02. 2017 do 02. 01. 2023

Predmet podpory

B. Zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových služieb.

Výška podpory 90 - 100 %.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • štátne organizácie vykonávajúce správu vodných tokov a vodných stavieb
 • nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa a vodného zákona

Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré spadajú pod vyššie uvedené vymedzenie, sú oprávnenými žiadateľmi.

Územné obmedzenie

Oprávnené je celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • opatrenia pre elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov/habitatov,
 • opatrenia pre zabezpečenie laterálnej spojitosti mokradí a inundácií s tokom a ostatné morfologické zmeny.

 • Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré sú v súlade s Vodným plánom Slovenska.
 • Projekty zamerané výlučne na zmenu manipulačného poriadku, ako opatrenie neinvestičného charakteru, nie sú oprávnené na podporu.
 • Prednostne budú podporované opatrenia na vodných útvaroch, ktoré po realizácii nápravných opatrení dosiahnu charakter prirodzeného vodného útvaru. Ich realizácia bude smerovaná prednostne do oblastí od ústia smerom k prameňu.
 • Opatrenia realizované mimo vodného toku nie sú oprávnené v rámci tejto výzvy.
 • Za oprávnené na poskytnutie príspevku nie je možné považovať projekty, ktoré v rámci jednej ŽoNFP zabezpečujú realizáciu opatrení na viac ako jednom vodnom toku.

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu

Podporované oblasti

 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

 • štátny podnik
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť 50 mil. EUR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom