• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Aktualizovaná výzva: OPKZP-PO1-SC123-2019-52 - Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Aktualizovaná výzva: OPKZP-PO1-SC123-2019-52 - Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 02. 08. 2019 do 02. 11. 2020

Predmet podpory

Monitorovanie a hodnotenie vôd, vrátane skvalitňovania monitorovacej siete.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • Právnické osoby poverené Ministerstvom ŽP SR na zisťovanie množstva, režimu a kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacích na kvalitu povrchových vôd.
 • Právnická osoba poverená Ministerstvom ŽP SR na zisťovanie výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd podľa vodného zákona.
 • Správca vodohospodársky výnamných vodných tokov podľa vodného zákona.

Územné obmedzenie

Projekt je možné realizovať na celom území Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Monitorovanie a hodnotenie vôd, vrátane skvalitňovania monitorovacej siete.

V rámci hlavnej aktivity bude podpora zameraná na Zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd.

Monitorovanie a hodnotenie vôd (vrátane budovania informačných systémov v oblasti vôd) je potrebné vykonávať v súlade s platným Rámcovým programom monitorovania vôd Slovenska.

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna ani maximálna dĺžka projektu nie je stanovená.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

 • štátny podnik
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
štátny podnik 0 100
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100
štátna správa 0 100

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky najbližších hodnotiacich kôl výzvy, ktorá sú stanovené na 31.7. a 2.11.2020

Oprávnené výdavky

Sú bližšie definované v Prílohe č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom