• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Aktualizovaná výzva: OPKZP-PO1-SC131-2017-22 - Dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Aktualizovaná výzva: OPKZP-PO1-SC131-2017-22 - Dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 28. 04. 2017 do 02. 01. 2023

Predmet podpory

Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi / partnermi: - štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody - 100 % výška podpory, - vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených územiach bez ohľadu na ich právnu formu, okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie.
Výška podpory pre vlastníkov alebo užívateľov pozemkov v chránenom území:

 • organizácie štátnej správy - 100 %
 • ostatné subjekty verejnej správy, subjekty územnej samosprávy a mimovládne/neziskové organizácie - 95 %
 • fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie - 90 %

Maximálna výška príspevku na projekt je 8 mil. EUR.

Územné obmedzenie

Oprávneným územím sú chránené územia na celom území Slovenskej republiky (celý región NUTS I), vo výnimočných prípadoch (ak ochranárske opatrenia prispejú k splneniu cieľa) aj územia mimo chránených území.

Podporované (oprávnené) aktivity

Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy.

Oprávnené v rámci tejto výzvy sú iba tie aktivity, v rámci (alebo pri realizácii) ktorých žiadateľ / partner nie je účastníkom hospodárskej súťaže.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktorých predmetom je realizácia opatrení:

 • schválených dokumentov starostlivosti
 • a/alebo ďalšej dokumentácie
s cieľom dosiahnuť alebo udržať priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu a predchádzať a zabrániť významne negatívnym ľudským zásahom do sústavy Natura 2000.

Za oprávnené nie sú považované aktivity realizované na vodných útvaroch, definovaných vo Vodnom pláne Slovenska (aktivity na zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity).

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.

Podporované oblasti

 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 8 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 8 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 8 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 8 000 000
štátny podnik 0 8 000 000
NNO, cirkev 0 8 000 000
samospráva 0 8 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 8 000 000

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom