• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC131-2017-29 Výzva zameraná na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru
Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC131-2017-29 Výzva zameraná na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 29. 09. 2017 do 17. 10. 2022

Predmet podpory

Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody
 • vlastníci alebo užívatelia pozemkov mimo chránených území
bez ohľadu na ich právnu formu, okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I), mimo chránených území.

Podporované (oprávnené) aktivity

B.Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry

 • Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území
Zahŕňa najmä realizačné opatrenia prispievajúce k zlepšeniu stavu biotopov a druhov, obnovu poškodených ekosystémov a ich služieb, s cieľom dosiahnuť alebo udržať priaznivý stav biotopov a druhov mimo chránených území.
 • Podpora prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni
Realizáciou sa dosiahne vytvorenie strategicky plánovanej siete prírodných a poloprírodných oblastí s environmentálnymi vlastnosťami, ktoré sú vytvorené a riadené tak, aby poskytovali široký rozsah ekosystémových služieb v súlade so schválenými dokumentmi ÚSES, (v prípade že takýto dokument bol pre dané územie schválený).
 • Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability na regionálnej a miestnej úrovni.
Podporované bude spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability na regionálnej úrovni (RÚSES) a miestnej úrovni (MÚSES), čím sa zabezpečí vytvorenie základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry. Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability na regionálnej a miestnej úrovni sa bude vyhotovovať podľa príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany prírody a krajiny.

V rámci jednej ŽoNFP nie je možné kombinovať oprávnené aktivity projektu spadajúce pod rôzne podaktivity uvedené pod bodmi 1, 2 a 3 vyššie.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie

Termín uzatvorenia najbližšieho hodnotiaceho kola: 19.04.2022 ďalšie hodnotiace kolá v intervale 3 mesiacov od uzatvorenia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

Oprávnené výdavky

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP KŽP, čo znamená, že sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna výška príspevku na projekt je 2mil. EUR, s výnimkou pod aktivity 3.Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability na regionálnej a miestnej úrovni (v rámci tejto pod aktivity sa maximálna výška príspevku na projekt nestanovuje).
Celkové oprávnené výdavky projektu nesmú prekročiť 50 mil. EUR.

Doplňujúce a špecifické informácie

Realizácia aktivít projektu v rámci chránených území je oprávnená výlučne v prípade, ak je nevyhnutná pre dosiahnutie cieľov projektu, pričom projekt vo väčšej miere obsahuje aktivity mimo chránených území. Oprávnené v rámci tejto výzvy nie sú aktivity projektu spadajúce pod podaktivity 1.a 2., tak ako sú uvedené vyššie , ktoré sa realizujú výlučne v chránených územiach, na základe dokumentov starostlivosti alebo ďalšej dokumentácie.

Ostatné informácie

Termín uzatvorenia najbližšieho hodnotiaceho kola: 19.04.2022 ďalšie hodnotiace kolá v intervale 3 mesiacov od uzatvorenia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom