• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Aktualizovaná výzva: OPKZP-PO1-SC141-2018-45 - Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Aktualizovaná výzva: OPKZP-PO1-SC141-2018-45 - Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 29. 10. 2018 do 02. 11. 2020

Predmet podpory

Výzva je zameraná na náhradu zastataných spaľovacích zariadeniach vo verejných budovách za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zaraidenia. Súčasťou podporovaných projektov môže byť aj náhrada a modernizácia vykurovacích systémov v súvislosti so zmenou palivovej základne.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty verejnej správy:

1. Subjekt ústrednej správy (štátna správa)

 • orgán ústrednej štátnej správy,
 • štátna rozpočtová organizácia,
 • štátna príspevková organizácia,
 • verejná vysoká škola.
2. Subjekty územnej samosprávy
 • obec,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • VÚC,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené VÚC.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky.

V prípade projektov zmeny palivovej základne prostredníctvom prechodu z uhlia na zemný plyn sú oprávneným územím výlučne oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia.

Podporované (oprávnené) aktivity

Typ aktivity: A. Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia
V rámci uvedenej aktivity OP KŽP bude podporovaná výlučne podaktivita:

Podaktivita: Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách:

 • a) náhrady za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov,
 • b) modernizácie vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia podľa písm. a).
Projekty musia obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania, ktorými sú:
 • Zónová regulácia vykurovania a zároveň
 • Režimy vykurovania - napríklad automatické nočné, dovolenkové a odchodové útlmy vykurovania a zároveň
 • Ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdielaných zariadení s prístupom na internet (mobilný telefón, tablet, notebook)
Súčasťou SMART prvkov môžu byť aj iné ako vyššie uvedené prvky, ktoré súvisia s verejnou budovou (štatistiky umožňujúce vhodnejšie nastavenie vykurovania, oblasť riadenia spotreby elektrickej energie, bezpečnosti verejnej budovy a pod.)
Predmetom aktivít projektu môžu byť len verejné budovy, ktoré sú preukázateľne využívané na nehospodársku činnosť.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Ovzdušie
 • Energetická efektívnosť

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 23 800 950 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 95 100 23 800 1 000 000
univerzity a vysoké školy 0 95 23 800 950 000
štátna správa 0 100 25 000 1 000 000

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky najbližších hodnotiacich kôl výzvy, ktorá sú stanovené na 31.7. a 2.11.2020

V rámci projektov sa sledujú najmä nasledujúce ukazovateľe:

 • Zníženie produkcie emisií PM10
 • Zníženie produkcie emisií NOX (ako NO2)
 • Zníženie produkcie emisií NH3
 • Zníženie produkcie emisií VOC
 • Zníženie produkcie emisií SO2
Zvýhodnené budú projekty s najvyššou mierou príspevku k zníženiu produkcie týchto emisií pri čo najnižšej výške oprávnených výdavkov ("Value for money").

Oprávnené výdavky

Stavby

 • stavebné úpravy nevyhnutné pre realizáciu náhrady zastaraného spaľovacieho zariadenia na výrobu tepla,
 • modernizácia existujúceho vykurovacieho systému,
 • projektový dokumentácia,
 • stavebný dozor.
Služby
 • energetické environmentálne posúdenie
 • zriadenie energetickej prípojky k budove,
 • vypracovanie revíznej správy,
 • výdavky na sprevádzkovanie nového inštalovaného zariadenia
 • výdavky súvisiace so zabezpečením publicity projektu
Výdavky na riadenie projektu
 • Výdavky súvisiace so zabezpečním riadenia projektu pre pozíciu projektového manažéra (interným zamestnancom alebo externou služboue formou služby)

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Minimálna výška celkových opránených výdavkov projektu - 25 000 EUR
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu - 1 000 000 EUR

Doplňujúce a špecifické informácie

Uzávierka I. hodnotiaceho kola - 31.01.2019

Uzávierka II. hodnotiaceho kola - 30.04.2019

Uzávierka ďalších hodnotiacích kôl - v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Ostatné informácie

V rámci projektov sa sledujú najmä nasledujúce ukazovateľe:

 • Zníženie produkcie emisií PM10
 • Zníženie produkcie emisií NOX (ako NO2)
 • Zníženie produkcie emisií NH3
 • Zníženie produkcie emisií VOC
 • Zníženie produkcie emisií SO2
Zvýhodnené budú projekty s najvyššou mierou príspevku k zníženiu produkcie týchto emisií pri čo najnižšej výške oprávnených výdavkov ("Value for money").

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom