• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC142-2015-5 - Sanácia environmentálnych záťaží
Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC142-2015-5 - Sanácia environmentálnych záťaží


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 08. 10. 2015 do 15. 12. 2022

Predmet podpory

Sanácia environmentálnych záťaží

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • subjekty, na ktoré prechádza povinnosť odstrániť environmentálnu záťaž v prípade, ak pôvodca environmentálnej záťaže zanikol alebo zomrel a nie je možné určiť povinnú osobu v súlade s princípom znečisťovateľ platí

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu celé územie SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • zabezpečenie realizácie sanačných prác v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“ a v súlade s pravidlami pre poskytovanie štátnej pomoci subjektom zúčastňujúcim sa hospodárskej súťaže.
Oprávnené aktivity:
 • musia byť realizované v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží platnom ku dňu predloženia ŽoNFP
 • riešia environmentálne záťaže, ktoré sa nachádzajú v mestskom prostredí alebo v opustenej priemyselnej lokalite (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
 • v nadväznosti na vykonanú sanáciu environmentálnych záťaží zabezpečia v prípade relevantnosti priebežnú aktualizáciu Informačného systému environmentálnych záťaží.
Mestským prostredím sa rozumie územie spadajúce do katastrálneho územia obce so štatútom mesta a s počtom obyvateľov nad 5 000.

Dĺžka realizácie projektu

Nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu

Podporované oblasti

 • Environmentálne záťaže

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
samospráva 0 0
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100

Termín uzávierok hodnotiacich kôl 2022: 15.02.2022 19.04.2022 15.06.2022 15.08.2022 17.10.2022 15.12.2022

Ostatné informácie

Termín uzávierok hodnotiacich kôl 2022: 15.02.2022 19.04.2022 15.06.2022 15.08.2022 17.10.2022 15.12.2022

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom