• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO2-SC211-2017-18 - Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO2-SC211-2017-18 - Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 24. 02. 2017 do 15. 12. 2021

Predmet podpory

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • Subjekty ústrednej verejnej správy – štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
 • Iné subjekty verejnej správy – štátna organizácia vykonávajúca správu vodných tokov a vodných stavieb
 • Subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Združenia fyzických alebo právnických osôb
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • Fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka

Územné obmedzenie

 • Oprávnené miesto realizácie projektu - celé územie SR, pričom účinok opatrenia sa preukazuje v geografických oblastiach, v ktorých existujú potenciálne významné povodňové riziká, alebo možno predpokladať, že ich výskyt je pravdepodobný, a to v súlade s plánmi manažmentu povodňového rizika, ktoré tvoria súčasť plánov manažmentu povodí Dunaja a Visly.

Podporované (oprávnené) aktivity

Predmetom podpory budú opatrenia ako napr.:

 • zvýšenie retenčného potenciálu povodia zmenou využitia územia;
 • zvýšenie retenčného potenciálu povodia budovaním najmä vodných stavieb;
 • vytváranie sústav zberných (záchytných) kanálov (priekop), ktoré predstavujú vodné stavby na ochranu pred povodňami podľa § 52 ods. 1 písm. b) vodného zákona15 odvádzajúcich zachytený povrchový odtok na vhodné územia.

Navrhované opatrenia musia spĺňať nasledovné podmienky:
 • sú v súlade s čl. 4.7 Rámcovej smernice o vode,
 • účinnosť opatrení v rámci projektu sa prejaví minimálne na znížení Q100 o 0,8 % v príslušnej geografickej oblasti v súlade s plánmi manažmentu povodňového rizika, pričom realizáciou daného opatrenia bude ochránený aspoň 1 obyvateľ v príslušnej geografickej oblasti v súlade s plánmi manažmentu povodňového rizika.
V prípade, ak navrhované opatrenia zahŕňajú viac geografických oblastí, vyššie uvedená podmienka musí byť splnená pre každú z nich.

Projekty, ktoré v rámci prílohy č. 12 ŽoNFP nepreukážu, že realizáciou navrhovaných opatrení protipovodňovej ochrany dôjde k ochrane aspoň 1 obyvateľa, nie sú oprávnené.

Oprávnené nie sú projekty na podporu aktivít v lesoch zameraných na výstavbu a rekonštrukciu technických diel pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi a budovanie objektov protipovodňovej ochrany nevyžadujúcich stavebné povolenie (napr. drobné prekladané drevené hrádzky alebo sypané kamenné hrádzky na lesných pozemkoch zabezpečujúce záchyt splavenín, udržanie vody v krajine, resp. spomalenie jej odtoku).

Oprávnené nie sú projekty zamerané na revitalizáciu lesnej pôdy po extenzívnej ťažobnej činnosti, a to z dôvodu, že v zmysle § 24 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch je obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva povinný pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva zabrániť nadmernému poškodzovaniu pôdy okolitých stromov, lesných ciest a vodných tokov a po ukončení činnosti vykonať opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie negatívnych dôsledkov poškodenia a na zabránenie ďalšieho poškodzovania, najmä vodnou eróziou.

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je obmedzená

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Ochrana pred povodňami

Typ žiadateľa a výška podpory

 • štátny podnik
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie

Aktualizácia sa týka uzávierky hodnotiacich kôl v r. 2020, ktoré budú 15.6., 17.8., 15.10. a 15.12. 2020.

 • RO pre OP KŽP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva") v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre OP KŽP, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu1 zo strany potenciálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy RO pre OP KŽP zverejní na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Oprávnené výdavky

- stavebné práce
- nákup stavieb
- prípravná a projektová dokumentácia
- stavebný dozor
- odborný autorský dohľad
- nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
- nákup pozemkov/lesov
- vytváranie, obnova a doplnenie remízok a iných drevinových porastov v nezalesnenej krajine
- nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
- materiál
- palivo ako zdroj energie
- pohonné hmoty, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny a LPG plyny
- tuzemské/zahraničné8 cestovné náhrady
- nájom budov, objektov, pozemkov a lesov
- nájom prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
- nájom dopravných prostriedkov
- náklady na publicitu projektu
- výdavky na štúdie, analýzy, výpočty, odborné správy, všetky druhy posudkov (napr. znalecký alebo odborný posudok na určenie hodnoty stavby/pozemku, na ktorom má byť projekt realizovaný), odborných vyjadrení
- riadenie projektu - externé, interné
- správne poplatky
- rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami

Doplňujúce a špecifické informácie

 • Žiadateľ je povinný mať ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP v rámci administratívneho overenia vyhlásené verejné obstarávania na všetky oprávnené výdavky projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru, poskytnutie služieb).

Ostatné informácie

 • RO pre OP KŽP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva") v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre OP KŽP, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu1 zo strany potenciálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy RO pre OP KŽP zverejní na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom