• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO2-SC211-2017-21 - Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok
Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO2-SC211-2017-21 - Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 14. 03. 2017 do 31. 12. 2021

Predmet podpory

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Oprávnené sú iba projekty zabezpečujúce ochranu pred povodňami minimálne na úrovni Q100 v geografickej oblasti, v ktorej existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo kde možno predpokladať jeho pravdepodobný výskyt, v súlade so schválenými plánmi manažmentu povodňového rizika.
V prípade, že účinnosť opatrenia nie je možné preukázať v rámci žiadnej geografickej oblasti uvedenej v PMPR, takýto projekt nebude oprávnený.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • 1. štátne organizácie vykonávajúce správu vodného toku a správu vodných stavieb
 • 2. nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona.

Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré spadajú pod vyššie uvedené vymedzenie, sú oprávnenými žiadateľmi/prijímateľmi.

Podporované (oprávnené) aktivity

A. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok
Podporované sú opatrenia, ktoré:

 • zmenšujú maximálny prietok povodne v toku,
 • chránia územia pred zaplavením vodou z vodného toku alebo vnútornými vodami,
 • sú zamerané na úpravu a revitalizáciu tokov a priamo spojené s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany priľahlých území pred povodňami.

Príklady podporovaných opatrení:
 • Opatrenia zamerané na zvýšenie retenčného potenciálu povodia, napr.:
  • obnovením prepojenia toku s údolnou nivou a rozšírenie lužných lesov,
  • obnovou sprievodnej brehovej vegetácie,
  • rozlievaním do lokalít na to vhodných,
  • zaústením vodného toku do močiara resp. mokraďových území,
  • revitalizáciou meandrov vodných tokov,
  • výstavbou meandrujúcich odvodňovacích priekop,
  • zväčšovaním povodňovej prietočnosti územia za pomoci znižovania úrovne terénu v blízkosti vodných tokov,
  • budovanie zasakovacích rigol,
  • výstavbou poldrov, retenčných nádrží.
 • Opatrenia zamerané na zvýšenie kapacity vodných tokov, napr.:
  • sklápaním zemných brehov koryta do miernejších a premenlivých sklonov,
  • premiestňovaním hrádzí ďalej od koryta,
  • odsadzovaním hrádzí a rozširovaním prietočného povodňového profilu,
  • znižovaním úrovne beriem,
  • odoberaním vyvýšeného terénu po stranách kynety za účelom rozširovania koryta o nové bermy,
  • obnova paralelných korýt.
 • Opatrenia zamerané obnovu prirodzenej morfológie tokov
 • Opatrenia zamerané na výstavbu/rekonštrukciu vodných stavieb s cieľom zabezpečenia ochrany pred povodňami, resp. zvýšenia ich účinnosti napr. ochranné hrádze, poldre, protipovodňové línie, odľahčovacie kanály

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je obmedzená

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Ochrana pred povodňami

Typ žiadateľa a výška podpory

 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90
štátny podnik 0 100
samospráva 0 100
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100

Uzávierka hodnotiacich kôl v r. 2021 je: 30.6, 30.9 a 31.12.2021.

Oprávnené výdavky

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP KŽP, to znamená, že sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP a sú v súlade s podmienkami upravenými v dokumente Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 4 výzvy.

Doplňujúce a špecifické informácie

Navrhované opatrenia musia vychádzať z plánov manažmentu povodňového rizika, ktoré tvoria súčasť plánov manažmentu povodí Dunaja a Visly a byť v súlade:

 • so smernicou o hodnotení a manažmentu povodňových rizík16,
 • s požiadavkami článku 4.7 smernice o vode17,
 • zákonom o ochrane pred povodňami18.
Oprávnené opatrenia musia preukázať ako zvýšili úroveň protipovodňovej ochrany konkrétneho územia vo forme zmeny záplavovej čiary na predmetných mapách.
Opatrenia, ktoré zabezpečia ochranu pred povodňami (pred Q100) môžu byť realizované priamo v geografickej oblasti (GO), alebo mimo GO, alebo na prítokoch vodného toku, na ktorom bola definovaná geografická oblasť v súlade s príslušným PMPR, navrhované opatrenia musia zabezpečiť ochranu pred povodňami (pred Q100) pre príslušnú definovanú geografickú oblasť.

Ostatné informácie

Uzávierka hodnotiacich kôl v r. 2021 je: 30.6, 30.9 a 31.12.2021.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom