• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO2-SC211-2018-40 - výzva zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)
Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO2-SC211-2018-40 - výzva zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 20. 04. 2018 do 28. 05. 2020
Poznámka Výzva bude uzatvorená k 28.5.2020.

Predmet podpory

Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzanie a riadenie rizika

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • 1. Subjekty verejnej správy:
  • a) ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy),
  • b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
  • c) ostatné subjekty verejnej správy,
  • d) obce a vyššie územné celky,
  • e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom,
  • f) združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“.
 • 2. Združenia fyzických alebo právnických osôb.
 • 3. Združenia fyzických osôb
 • 4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Územné obmedzenie

Oprávnené miesto realizácie projektu je celé územie SR – intravilán obcí (celý región NUTS I), s výnimkou mestských oblastí uvedených v prílohe 2 Príručky pre žiadateľa, ktoré sú podporené prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.

Podporované (oprávnené) aktivity

C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napr.:

 • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
 • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
 • budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
 • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
 • realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),
 • náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie (betónové) tvárnice,
 • výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území,
 • podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.

Dĺžka realizácie projektu

 • Max dĺžka realizácie je 24 mesiacov od účinnosti Zmluvy o NFP. (s dodtržaním max. lehoty realizácie do konca r. 2023).
Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením ŽoNFP

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Ochrana pred povodňami

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
NNO, cirkev 0 95 25 000 600 000 000
samospráva 0 950 25 000 600 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 95 100 25 000 600 000 000
štátna správa 0 100 25 000 600 000 000
združenie právnických osôb 0 90 25 000 600 000 000
združenie fyzických osôb 0 90 25 000 600 000 000

Oprávnené výdavky

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP KŽP, to znamená, že sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP a sú v súlade s podmienkami upravenými v dokumente Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 4 výzvy.

Doplňujúce a špecifické informácie

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na opatrenie nesmie prekročiť sumu 200 000 EUR, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero opatrení.

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt sa stanovuje vo výške 600 000 EUR.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom