• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Aktualizovaná výzva: OPKZP-PO2-SC211-2018-44 - Aktualizácia máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňových rizík
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Aktualizovaná výzva: OPKZP-PO2-SC211-2018-44 - Aktualizácia máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňových rizík


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 20. 08. 2018 do 15. 10. 2020

Predmet podpory

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík.

Špecif. cieľ: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • správca vodohospodársky významných vodných tokov

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík v súvislosti s požiadavkou na hodnotenie rizika geografických oblastí ohrozených povodňami v územnom plánovaní ako predpokladu vhodného využitia územia a prevencie škôd spôsobených povodňami.

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je obmedzená.
Žiadateľ nesmie plne zrealizovať všetky hlavné aktivity projektu, pred predložením ŽoNFP na RO.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Ochrana pred povodňami
 • Zmena klímy

Typ žiadateľa a výška podpory

 • štátny podnik
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
štátny podnik 90 100

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky najbližších hodnotiacich kôl výzvy, ktoré sú stanovené na 15.7. a 15.10.2020

Oprávnené výdavky

 • softvér
 • oceniteľné práva
 • nákup výpočtovej techniky
 • nákup materiálu
 • aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika;
 • aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík;
 • výdavky na spracovanie štúdie, analýzy, výpočtov, odborných správ/vyjadrení (napr. znalecké, expertízne rozbory) a všetky druhy posudkov;
 • výdavky na informačné aktivity;
 • nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia;
 • nájom komunikačnej infraštruktúry (napr. cloud computing);
 • nákup nehmotného majetku;
výdavky na riadenie;
 • výdavky na mzdy súvisiace s realizáciou HAP;

Ostatné informácie

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky najbližších hodnotiacich kôl výzvy, ktoré sú stanovené na 15.7. a 15.10.2020

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom