• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO3-SC311-2017-24 - Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO3-SC311-2017-24 - Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 10. 07. 2017 do 31. 12. 2019

Predmet podpory

Aktivita B: Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledovné subjekty:

 • zložky integrovaného záchranného systému,
 • štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.
Predmet činnosti oprávnených žiadateľov a partnerov žiadateľov musí byť v súlade so zameraním výzvy

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky. V prípade, že projekt sa bude realizovať výlučne v Bratislavskom kraji, táto oblasť nie je oprávneným územím pre podporu z EFRR pre menej rozvinuté regióny.

Podporované (oprávnené) aktivity

B1: Budovanie systémov vyhodnocovania rizík pre zabezpečenie včasnej dostupnosti a presnosti pre adresný systém včasného varovania;
B2: Budovanie systémov včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy;
B3: Podpora informačného toku ako súčasť pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.

Podporované oblasti

 • Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
 • Miestny rozvoj
 • Environmentálne záťaže
 • Ochrana pred povodňami

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky 5. kola výzvy, ktorá je stanovená na 30.4.2018
Ďalšie termíny uzavretia hodnotiaceho kola sú každé 2 mesiace, t.j. 30.6.2018 a pod.

Doplňujúce a špecifické informácie

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov nesmie prekročiť sumu 45 mil. EUR.

Ostatné informácie

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky 5. kola výzvy, ktorá je stanovená na 30.4.2018
Ďalšie termíny uzavretia hodnotiaceho kola sú každé 2 mesiace, t.j. 30.6.2018 a pod.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom