• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO3-SC312-2017-37 - Prevencia, prieskum, monitoring a sanácia havarijných zosuvov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO3-SC312-2017-37 - Prevencia, prieskum, monitoring a sanácia havarijných zosuvov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 28. 12. 2017 do 15. 12. 2022
Poznámka Uzávierka hodnotiacich kôl je každý mesiac k 15.

Predmet podpory

Prevencia, prieskum, monitoring a sanácia havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy - predovšetkým preventívne opatrenia na územiach, ktoré sú priamo ohrozené opätovnými existujúcimi zosuvmi, prevencia vzniku nových škôd v postihnutom území (t.j. stabilizovanie aktívneho zosuvu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a poškodeniu majetku obyvateľov na zatiaľ nezasiahnutom území, napr. vedľa/pod aktívnym zosuvom).

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • štátne rozpočtové alebo štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR

Územné obmedzenie

Oprávnené sú územia uvedené v Programe prevencie a manažmentu zosuvných rizík v platnom znení v rámci územia celej SR, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • A.1 Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií (pre túto hlavnú aktivitu (ďalej HA) je oprávneným žiadateľom Štátny geologický ústav Dionýza Štúra),
 • A.2 Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií (oprávnení žiadatelia MŽP SR a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra),
 • A.3 Monitoring svahových deformácií (oprávnený žiadateľ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra),
 • A.4 Sanácia svahových deformácií (oprávnení žiadatelia MŽP SR a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra).

Hlavné aktivity budú realizované v súlade s koncepčným dokumentom Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 – 2020) v platnom znení.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Environmentálne záťaže
 • Zmena klímy

Typ žiadateľa a výška podpory

 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100
štátna správa 0 100

Oprávnené výdavky

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť celkovú výšku fin. prostriedkov alokovaných na výzvu.

Doplňujúce a špecifické informácie

Hlavná aktivita A.4 Sanácia svahových deformácií môže byť predmetom ŽoNFP len samostatne, bez ostatných hlavných aktivít.

Prioritizované budú podporované projekty zamerané na riešenie zosuvov s vyšším socioeko- nomickým rizikom.

Žiadateľ je povinný začať verejné obstrávanie na všetky hl. aktivity realizované dodávateľsky (okrem zákaziek s nízkou hodnotou, podlimitných zákaziek realizovaných cez elektronické trhovisko a a zákaziek podliehajúcich výnimkám).

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom