Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA OPKZP-PO4-SC441-2017-35 - Systémy energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a EMAS


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 27. 12. 2017 do 15. 01. 2019

Predmet podpory

Zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Minimálna výška príspevku na projekt je 10 000 EUR.
Maximálna výška príspevku na projekt je 100 000 EUR.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • subjekty ústrednej správy (štátne príspevkové organizácie, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a verejnoprávne ustanovizne)
 • subjekty územnej samosprávy - obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie je celá SR okrem Bratislavského kraja.

Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Podporované (oprávnené) aktivity

B. Zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) V rámci uvedeného typu aktivity, ktorý je zároveň aj hlavnou aktivitou bude podpora zameraná na podaktivity:

 • B1 Zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva vrátane schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v nadväznosti na schválené nízkouhlíkové stratégie alebo ich časti za účelom zlepšenia a dlhodobého zabezpečenia kvality riadenia spotreby energie
 • B2 Zavádzanie systémov energetického manažérstva vrátane energetických auditov v nadväznosti na schválené nízkouhlíkové stratégie alebo ich časti za účelom zlepšenia a dlhodobého zabezpečenia kvality riadenia spotreby energie.

Oprávnený projekt je iba projekt, v ktorom žiadateľ bude realizovať aspoň jednu oprávnenú podaktivitu.

Dĺžka realizácie projektu

Max. dĺžka je do 24 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

Do lehoty na ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu sa nezarátava čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP.

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Energetická efektívnosť

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky 5. kola výzvy, ktorá je stanovená na 15.1.2019

Doplňujúce a špecifické informácie

Zvýhodňované budú projekty:

 • zamerané na spoluprácu medzi viacerými subjektmi verejného sektora pri riešení možností vytvorenia udržateľného energetického hospodárenia v „spádovej“ oblasti (napr. využívanie odpadov a biomasy z obecných družstiev, súkromných farmárov, lesného odpadu a ich spracovanie a využitie v oblasti zásobovania energiou);
 • ktoré sú súčasťou stratégie udržateľného rozvoja miest, alebo regionálnej integrovanej územnej stratégie alebo nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti;
 • v rámci ktorých sa žiadateľ zameria na zavádzanie systémov energetického manažérstva vrátane energetických auditov a rovnako na zavádzanie EMAS, t.z. že žiadateľ bude v rámci projektu realizovať obe oprávnené podaktivity;

Ostatné informácie

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky 5. kola výzvy, ktorá je stanovená na 15.1.2019

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom