• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Aktualizovaná výzva: OPKZP-PO4-SC451-2019-57 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla (de minimis)
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Aktualizovaná výzva: OPKZP-PO4-SC451-2019-57 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla (de minimis)


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 21. 11. 2019 do 31. 12. 2020

Predmet podpory

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

Max. výška príspevku na projekt je 200 000 EUR. Celková výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.
Výška pomoci (NFP) pre všetkých oprávnených žiadateľov je max . 75% oprávnených výdavkov.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

Fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t. j:

 • osoby zapísané v obchodnom registri alebo
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
pričom minimálne 36 kalendárnych mesiacov pred predložením ŽoNFP sú držiteľom povolenia na podnikanie v tepelnej energetike v oblasti rozvodu tepla alebo výroby a rozvodu tepla, alebo majú uvedený predmet podnikania zapísaný v príslušnom registri.

Územné obmedzenie

Oprávnené je územie SR okrem územia Bratislavského samosprávneho kraja.
Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Podporované (oprávnené) aktivity

A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

 • projekt musí byť realizovaný v rámci existujúcich systémov centralizovaného zásobovania teplom (ďalej len „CZT“) a súčasne
  • existujúce systémy CZT budú na základe pomoci z poskytnutého NFP po realizácii projektov energeticky účinnejšie ako pred realizáciou projektu a súčasne
  • pri ktorých bude energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple.

Dĺžka realizácie projektu

Celková max dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 18 mesiacov.
Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením ŽoNFP.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Systémy Centrálneho Zásobovania Teplom

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 0 rokov
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 75 0 200 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 75 0 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 75 0 200 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 75 0 200 000

Aktualizácia sa týka doplnenia uzávierky 3. hodnotiacieho kola na 31.7.2020.

Oprávnené výdavky

 • Stavby
  • stavebný dozor do výšky percentuálnych limitov
  • odborný autorský dohľad do výšky percentuálnych limitov
  • stavebné práce (výdavky na výstavbu nových, ako aj rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich systémov CZT)
  • tlakové skúšky potrubí a iné skúšky potrubí;
  • monitorovací systém rozvodov tepla a príslušenstvo;
  • prípravná a projektová dokumentácia (vypracovaná po predložení ŽoNFP) - napr. porealizačné geodetické zameranie vonkajších rozvodov
 • nákup hardvéru bezprostredne súvisiaceho s meraním a riadením rozvodu tepelnej energie
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami maximálne do výšky 2,5 % COV na stavebné práce
 • obstaranie nehmotného majetku (softvéru nevyhnutného na riadne využívanie hmotného majetku, ktorý bol predmetom investície) - do výšky 10 % celkových oprávnených výdavkov na projekt.

Majetok obstaraný v rámci projektu musí spĺňať tieto podmienky:
 • musí byť používaný výlučne prijímateľom pri výkone podnikateľskej činnosti (v zmysle zákona o tepelnej energetike) v rámci projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,
 • musí byť zaradený do majetku prijímateľa a zostať v jeho majetku minimálne päť rokov po ukončení realizácie projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve (odpisovanie majetku),
 • musí byť nový, zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov verejného obstarávania vykonaného v zmysle zákona o VO.

Výdavky musia byť zároveň v súlade s podmienkami štátnej pomoci na rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (Schéma pomoci de minimis) uplatňovanej v rámci tejto výzvy.

Oprávnené sú len výdavky vynaložené na výstavbu rozvodov tepla v rámci existujúcich systémov centralizovaného zásobovania teplom, t.j. výdavky vynaložené na výstavbu nových systémov CZT sú neoprávnené.

Doplňujúce a špecifické informácie

Energeticky účinné CZT je systém CZT, ktorý zodpovedá definícii účinného centralizovaného zásobovania teplom a chladom uvedenej v článku 2 ods. 417 a 428 smernice 2012/27/EÚ9. Systém CZT zahŕňa zariadenia na výrobu tepla a sieť (vrátane súvisiacich zariadení) potrebnú na distribúciu tepla z výrobných zariadení do priestorov odberateľov.

Žiadateľ je oprávnený začať práce na projekte až po predložení ŽoNFP.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom