Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 - Zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 12. 09. 2017 do 28. 09. 2018

Predmet podpory

 • Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Operačné programy

 • Výskum a inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré:

 • sú zapísané v obchodnom registri
 • podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

Žiadateľ musí byť registrovaný na území SR a ku dňu predloženia žiadosti podniká minimálne 36 mesiacov.

Žiadateľ musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu:
 • najneskôr 11.09.2017
 • a zároveň najneskôr 6 mesiacov pred predložením ŽoNFP

Oprávnené oblasti podnikania podľa SK NACE - C. Priemyselná výroba.

Územné obmedzenie

Najmenej rozvinuté okresy Slovenskej republiky:

Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce, Košice - okolie, Levoča, Snina.

Zoznam je aktualizovaný štvrťročne a zverejňovaný na webovej stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (www.upsvar.sk)

Podporované (oprávnené) aktivity

Nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa.

Obstaranie dlhodobého majetku musí predstavovať počiatočnú investíciu, zameranú na:

 • založenie novej prevádzkarne
 • diverzifikáciu výroby prevádzkarne na nové produkty
 • zásadnú zmenu výrobného procesu

Výsledkom projektu musí byť dosiahnutie aspoň jedného typu inovácie:
 • inovácia produktu
 • inovácia procesu

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je obmedzená na obdobie 9 mesiacov.

Žiadateľ môže začať realizáciu aktivít projektu až po podaní žiadosti o NFP.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Podpora malých a stredných podnikov
 • Zamestnanosť
 • Environmentálne záťaže
 • Energetická efektívnosť

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 3 roky
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 55 100 000 1 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 55 100 000 1 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 45 100 000 1 000 000

Predpokladaný termín uzatvorenie výzvy: 28.9.2018

Predmetom aktualizácie výzvy sú:

 • Zmena termínu uzávierky 3. hodnotiaceho kola, ktorý sa posúva z 15.3.2018 na 29.3.2018,
 • Zmeny termínov uzávierky všetkých následných kôl (4. až n), ktoré sa posúvajú z 15. dňa v nasledovnom nepárnom mesiaci na vždy posledný deň nasledujúceho nepárneho mesiaca.
Ďalej na základe rozšírenie zoznamu najmenej rozvinutých regiónov z 22.1.2018 pribudol medzi oprávnené územie okres Košice – okolie. Rovnako tak pribudli k 25.4.2018 okresy Snina a Levoča.

Oprávnené výdavky

 • Nákup strojov, prístrojov, zariadení, technológií
 • Nákup softvéru, jeho technické zhodnotenie alebo dodávateľsky realizovaný vývoj softvéru
 • Nákup licencií, receptov, priemyselných práv, autorských práv a patentov

Doplňujúce a špecifické informácie

Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP začať verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu projektu, okrem VO realizovaného cez EKS, zákaziek s nízkou hodnotou alebo zákazok, ktoré podliehajú výnimke.

Ostatné informácie

Predmetom aktualizácie výzvy sú:

 • Zmena termínu uzávierky 3. hodnotiaceho kola, ktorý sa posúva z 15.3.2018 na 29.3.2018,
 • Zmeny termínov uzávierky všetkých následných kôl (4. až n), ktoré sa posúvajú z 15. dňa v nasledovnom nepárnom mesiaci na vždy posledný deň nasledujúceho nepárneho mesiaca.
Ďalej na základe rozšírenie zoznamu najmenej rozvinutých regiónov z 22.1.2018 pribudol medzi oprávnené územie okres Košice – okolie. Rovnako tak pribudli k 25.4.2018 okresy Snina a Levoča.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom