Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15 - Podpora inteligentných inovácií v priemysle


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 12. 02. 2018 do 31. 07. 2018

Predmet podpory

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Operačné programy

 • Výskum a inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

a) osoby zapísané v obchodnom registri;
b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú:

 • registrované na území SR a zároveň
 • od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň
 • ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP a zároveň
 • sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve.

Územné obmedzenie

Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Podporované (oprávnené) aktivity

Podpora zvyšovania kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch.
Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého majetku, za účelom implementácie niektorého/ých z nižšie uvedených prvkov inteligentných riešení v rámci existujúcej prevádzky podniku alebo jeho funkčného celku.
Medzi prvky inteligentných riešení patria:

 • Kyber-fyzikálne systémy (CPS)
 • Digitalizácia výrobného procesu
 • Automatizácia výrobného procesu
 • Robotizácia výrobného procesu
 • Internet vecí (IoT)
 • Big Data
 • Systémy riadenia životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management Systems - PLM)
 • Digitálne dvojča (Digital Twin)
 • Exponenciálne technológie
 • Rozšírená realita
 • Nové senzory

Dĺžka realizácie projektu

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí spĺňať časovú oprávnenosť realizácie projektu, t.j. maximálnu celkovú dĺžku realizácie hlavnej aktivity projektu stanovenú na 9 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 3 roky
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 45 55 100 000 2 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 45 55 100 000 2 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 35 45 100 000 2 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 25 35 100 000 2 000 000

Predpokladaný termín uzatvorenie výzvy: 31.07.2018

Oprávnené výdavky

Softvér

 • nákup softvéru
 • technické zhodnotenie/modernizácia softvéru
 • vývoj aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky
Oceniteľné práva
 • nákup licencií, autorských práv, patentov, receptov a predmetov priemyselných práv
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 • nákup ostatných nehmotných aktív
Dlhodobý hmotný majetok
 • stroje, prístroje, zariadenia

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok (softvér, oceniteľné práva a ostatný dlhodobý nehmotný majetok) nesmú presiahnúť 50 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Všetky oprávnené výdavky musia spĺňať zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Preukázanie hospodárnosti sa k predloženiu ŽoNFP dokladuje prieskumom trhu, znaleckým posudkom alebo podpísanou zmluvou s víťazom zrealizovanéhp verejného obstarávania pred nadobudnutím účinnosti zmluvy.

Doplňujúce a špecifické informácie

Žiadateľ preukazuje prepojenie na oprávnené oblasti podnikania a zamerania projektu buď priamo alebo prostredníctvom funkčných väzieb. Za funkčnú väzbu sa považuje dodávateľsko - odberateľský vzťah k subjektom, pôsobiacím v hlavných podporovaných odvetviach.
Oprávnené oblasti podpory:

 • Doprava pre 21. storočie
 • Priemysel pre 21. storočie
 • Zdravé potraviny a životné prostredie
Žiadateľ musí zadefinovať konkrétnu produktovú líniu, ku ktorej sa vzťahuje predmet projektu. Produktové línie predstavujú súčasť výzvy.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom