• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21 - Podpora inteligentných inovácií v priemysle
Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21 - Podpora inteligentných inovácií v priemysle


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 20. 12. 2018 do 30. 11. 2020
Poznámka Výzva bude uzatvorená k 30. 11. 2020

Predmet podpory

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Operačné programy

 • Výskum a inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

a) osoby zapísané v obchodnom registri,
b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú:

 • registrované na území SR a zároveň,
 • od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň,
 • ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu,
 • sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve.

Územné obmedzenie

Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj.

Podporované (oprávnené) aktivity

Podpora zvyšovania kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch.

Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého majetku, za účelom implementácie niektorého/ých z nižšie uvedených prvkov inteligentných riešení v rámci existujúcej prevádzky podniku alebo jeho funkčného celku.


KATEGÓRIA 1: SYNERGICKÉ A POKROČILÉ INTELIGENTNÉ RIEŠENIA

 • Pokročilá telematika
Vyspelé komunikačné riešenia s využitím špeciálnych rádiotechnológií, pre prenos informácií vo výrobných a prepojených intralogistických priestoroch ako fyzická realizácia komunikácie v rámci smart riešení. Umožňuje vytvárať porovnateľne komunikačne silné riešenia vo výrobných priestoroch aj pri rôznych stavebných riešeniach. Vytvárajú dôležitý prvok infraštruktúry priemyselného internetu vecí.

 • Kolaboratívna robotika
Riešenia v priemyselnej automatizácii, ktoré pracujú s využitím automatických zariadení, ktoré dokážu opakovane a vo vysokej kvalite vykonávať činnosti v priemyselnej výrobe v tesnej blízkosti človeka, bez nutnosti využitia fyzických prvkov ochrany a oddelenia robota od pracovníkov. Pri kvalite a rýchlosti, aká korešponduje s požiadavkami na zvyšovanie konkurencieschopnosti, vrátane technológií umožňujúcich samostatnú prácu naprogramovaných robotov, umožňujú štandardizovať opakované vykonávanie operácií pri rovnakej vysokej kvalite, porovnateľnej s najlepšími výsledkami ľudskej činnosti.

 • Kyber-fyzikálne systémy (CPS)
Riešenie, vytvorené ako komplexné sústavy zariadení a riadiacich prvkov, ktorých prepojením vzniká základná báza pre Inteligentný priemysel. V spojení s vysoko výkonným softvérom a špeciálnymi užívateľskými rozhraniami umožňujú komunikáciu medzi výrobnými a manipulačnými zariadeniami na viacerých úrovniach a v reálnom čase reagujú na potreby výrobného procesu. Sú dôležitým prvkom prepojenia produktu, výroby, skladového hospodárstva, robotiky, riadenia dopravy, logistických služieb, riadenia dodávateľských reťazcov a ďalších prvkov inteligentných riešení.

 • Digitálne dvojča (Digital Twin)
Inteligentné riešenie, ktoré funguje s využitím digitálnej kópie fyzického objektu a procesu (výrobku a výroby a súvisiacich činností) za účelom optimalizácie jeho činnosti v reálnom čase. Digitálne dvojča spracováva dáta zo senzorov inštalovaných vo fyzických objektoch, ktoré využíva obvykle na optimalizáciu činnosti týchto fyzických objektov, a umožňuje optimalizáciu prepojením s ekonomickými a riadiacimi systémami a softvérmi.

 • Autonómne manipulačné a intralogistické zariadenia
Bezobslužné manipulačné, resp. manipulačno-mobilné zariadenia vnútornej logistiky (intralogistiky), ktoré zabezpečujú toky materiálu a výrobkov vo výrobných priestoroch podniku bez účasti človeka, navádzané rádiokomunikačnými zariadeniami signálom, GPS a inými systémami s bezdrôtovou, resp. bezdotykovou komunikáciou, s vysokou mierou flexibility. Ich fungovanie možno meniť za pomoci preprogramovania alebo aj samočinne s využitím modernej senzoriky a inteligentných rozhodovacích nástrojov (napr. s prvkami umelej inteligencie).

 • Komplexné riešenie kybernetickej bezpečnosti výrobnej haly, automatizovanej linky alebo technologického celku
Komplexné riešenie ochrany fungovania inteligentného priemyselného systému pred bezpečnostnými a kybernetickými hrozbami rôznych typov. Ide obvykle o súbor hardvérových zariadení, špecializovaných softvérových nástrojov a expertných postupov, ktoré fungujú v zladenom systéme a zabezpečujú ochranu výrobnej haly, linky alebo sústavy strojov, fungujúcich v prepojenom režime alebo inteligentnom systéme.

 • Exponenciálne technológie
Riešenia, ktoré pracujú s vyspelými priemyselnými technológiami (biotechnológie, neurotechnológie, nanotechnológie, senzoring, umelá inteligencia, pokročilá robotika, drony, 3D tlač a bezdotykové meranie), s viacnásobným inteligentným prvkom alebo kombináciou prvkov pre vyššiu mieru automatizácie procesu alebo riadenia s prvkami umelej inteligencie. Môžu tvoriť nadstavbu alebo strešné riešenie iných inteligentných riešení a sústav.KATEGÓRIA 2: POKROČILÉ INTELIGENTNÉ RIEŠENIA

 • Priemyselné kamerové systémy (Machine Vision), strojové videnie, počítačové videnie
Systém, ktorý umožňuje digitalizovať produkt alebo iný objekt do podoby digitálneho obrázku, ktorý možno analyzovať s využitím softvérových nástrojov. Pri spracovaní dát tak možno preverovať zhodu (kvalitu) produktu, určiť polohu komponentu alebo výrobku pre ďalšiu manipuláciu a podobne. Umožňuje tiež identifikáciu objektov kombináciou snímania kódov, polohy a ďalších parametrov, rozpoznávanie objektov, analýzu obrazu a podobne.

 • Riešenie kybernetickej bezpečnosti jednotlivého zariadenia, alebo technologického celku
Riešenie ochrany fungovania inteligentného priemyselného stroja, zariadenia alebo jednotlivého technologického celku pred kybernetickými hrozbami rôznych typov. Ide obvykle o súbor hardvérových zariadení, špecializovaných softvérových nástrojov a expertných postupov, ktoré fungujú v zladenom systéme a zabezpečujú ochranu stroja alebo iného zariadenia, prípadne malej sústavy, fungujúcej v prepojenom režime alebo inteligentnom systéme.

 • Digitalizácia výrobného procesu
Inteligentné riešenie, ktoré vychádza z použitia integrovaného počítačového systému, zloženého zo simulácie, trojrozmernej (3D) vizualizácie, analýz a rôznych nástrojov určených pre spoluprácu pri tvorbe výrobku a výrobného procesu. Funguje ako dôležitý prvok inteligentného riadenia výroby, keďže umožňuje vyššiu úroveň cieleného zberu dát, ktoré opisujú fungovanie procesov.

 • 3D skenovanie
Inteligentné riešenie, ktoré pracuje s využitím digitálneho snímacieho zariadenia na vytvorenie trojdimenzionálneho digitálneho obrazu priestorov a objektov vo výrobe, logistike a ďalších priestoroch priemyselných objektov a v nich inštalovaných technických prvkov a technológií. Umožňuje vytvárať počítačové simulácie a plánovať dynamické procesy s aplikovaním rozmerov, tvarov a ďalších vlastností prostredia.

 • Automatizácia výrobného procesu
Inteligentné riešenie, ktoré predstavuje komplexný cieľavedomý proces zavádzania automatických strojov, zariadení a riadiacich postupov, umožňujúcich plne alebo vo vysokej miere vykonávať priemyselné činnosti len s využitím samočinných strojov a iných zariadení, s úlohou človeka v nastavovaní, programovaní, kontrole a servise. Ich cieľom je zvýšenie efektívnosti a účinnosti prevádzky pri rutinných, monotónnych, fyzicky intenzívnych, zdravie zaťažujúcich a na presnosť náročných úkonoch.

 • Robotizácia výrobného procesu
Riešenia v priemyselnej automatizácii, ktoré pracujú s využitím automatických zariadení, ktoré dokážu opakovane a vo vysokej kvalite vykonávať činnosti v priemyselnej výrobe. Pri kvalite a rýchlosti, aká korešponduje s požiadavkami na zvyšovanie konkurencieschopnosti, vrátane technológií umožňujúcich samostatnú prácu naprogramovaných robotov, umožňujú štandardizovať opakované vykonávanie operácií pri rovnakej vysokej kvalite, porovnateľnej s najlepšími výsledkami ľudskej činnosti.

 • Rozšírená realita
Inteligentné riešenie, ktoré pracuje s technológiami, umožňujúcimi integrovať reálny obraz sveta o umelo vytvorené objekty. V kontexte Priemyslu 4.0 sa s ich využitím počíta najmä v logistickej obsluhe výroby. Potenciálne využitie je aj v oblasti poskytovania informácií o výrobných procesoch v reálnom čase pre zlepšenie pracovných postupov a rozhodovanie o prebiehajúcej výrobe, ako aj nastavovaní procesov činnosti obsluhy.


KATEGÓRIA 3: ZARIADENIA A SYSTÉMY S INTELIGENTNOU PODPOROU

 • Základná automatizácia jednotlivého procesu
Inštalácia výrobných, manipulačných a iných zariadení, ktoré sú vybavené pomocným systémom, využívajúcim inteligentné riešenie (napr. automatický podávač alebo polohovadlo). Umožňujú tak nielen automatické vykonávanie činnosti a odbúranie opakovanej činnosti v podobe ľudskej práce. Zároveň využíva prvky, ktoré umožňujú ich zapojenie do komplexnejších inteligentných riešení.

 • Nové senzory
Inštalácia a využitie technológie na zber a analýzu dát v rôznych oblastiach, ktoré reagujú na požiadavky inteligentných technológií, napríklad, priemyselného internetu vecí, bezdrôtového prenosu dát, a ďalších. Umožňujú získavanie dát z fungovania (napr. počet opakovaní alebo úkonov), merania fyzikálnych veličín a ďalších údajov, ktoré po prevode do digitálnej formy umožňujú ich zapojenie do komplexnejších inteligentných riešení.

 • Big Data
Implementácia procesu a využitie zariadení a softvéru, ktoré umožňujú zber a analýzu veľkého množstva údajov v reálnom čase pre optimalizáciu obchodných modelov, procesov a riadenie životného cyklu, na ktoré nestačia dosiaľ využívané tradičné databázové nástroje, ale vyžadujú si využitie špeciálnych dedikovaných systémov. Cieľom je vytvorenie vstupov, s ktorými pracujú zariadenia a systémy, zapojené do komplexnejších inteligentných riešení.

 • Dátové centrum
Inštalácia špecializovanej zostavy funkčných zariadení (serverov, počítačov) a nevyhnutnej technickej infraštruktúry, určená pre uchovávanie a správu dát. Pre potreby smart riešení musí poskytovať dostatočnú pamäťovú a výkonnostnú kapacitu a prepojenia pre funkčné využitie. Predstavuje technické riešenie pre fungovania prostredia, v ktorom možno prepájať prvky, fungujúce v rámci komplexnejších inteligentných riešení.

 • Cloud pre Smart Industry
Informačné - komunikačné riešenia, ktoré poskytujú cez internet dostupnú pamäťovú kapacitu v množstve a technickej kvalite, aká umožňuje využívať rôzne softvérové a komunikačné riešenia online. Predstavuje technické riešenie pre základnú infraštruktúru pre prostredie, v ktorom možno prepájať prvky, fungujúce v rámci komplexnejších inteligentných riešení.

 • Autonómne a semiautonómne intralogistické systémy
Napríklad mobilný robot, automaticky riadené dopravné zariadenie, ktoré sa vie pohybovať podľa značiek alebo vodičov umiestnených v podlahe, prípadne používa laser na sledovanie optických symbolov. Umožňuje vykonávať sofistikované logistické procesy priamo v napojení na výrobné operácie, vrátane dodania výrobného vstupu priamo k rukám obsluhy výrobného zariadenia, do jeho procesu alebo pomocného manipulačného zariadenia (robota). Fungujú v prepojení na riadiaci systém, ktorý pracuje s informáciami pre štíhle zásobovanie výroby. Súčasťou sú aj automatické sklady, teda veľkokapacitné regálové systémy s plne integrovaným samočinným manipulačným systémom.

 • Podnikový informačný systém so Smart modulmi - (Enterprise Resource Planning - ERP)
Softvérový nástroj na evidovanie a plánovanie podnikových činností s pomocou informácií. Umožňuje strojovo spracovať a integrovať kľúčové podnikové procesy, napríklad prijímanie objednávok, plánovanie činností, evidenciu zásob a všetky finančné informácie. Smart moduly umožňujú cez špecifické prepojenia, premostenia a riešenia využívať aj interakciu so špeciálne štruktúrovanými dátami z operačných systémov výrobných zariadení. Zároveň využíva prvky, ktoré umožňujú prepojenie do komplexnejších inteligentných riešení.

 • Výrobné informačné systémy - (Manufacturing execution systems - MES)
Softvérové nástroje a fyzická infraštruktúra, ktoré tvoria funkčné väzby medzi podnikovými informačnými systémami a systémami pre riadenie a automatizáciu fyzickej výroby, vrátane fyzických produkčných procesov. Zároveň využíva prvky, ktoré umožňujú prepojenie do komplexnejších inteligentných riešení.

 • Systémy riadenia životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management Systems - PLM)
Informačná platforma, ktorá obsahuje základné technické, výrobné, marketingové a servisné dáta o výrobku. Umožňuje tvoriť a sledovať procesy spojené, s tvorbou výrobkov, s návrhom výrobných a logistických procesov. Funguje ako základný prvok digitalizácie informácií o výrobku a procesoch, prípadne čiastkový modul digitalizácie výroby ako komplexnejšieho celku. Obsahuje tiež prvky, ktoré umožňujú prepojenie do komplexnejších inteligentných riešení.

 • Prediktívna údržba (Predictive Maintenance - PdM)
Nástroj, ako pomocou štatistických metód, využitia digitálnych dát z prevádzky a technických informácií o fungovaní strojov umožňuje rozšíriť a spresniť existujúce plány údržby. Upozorňuje, kedy by malo dôjsť k servisnému zásahu na základe analýzy vývoja sledovaných ukazovateľov z prevádzkových dát. Odhaduje riziko zlyhania stroja nielen na základe technických požiadaviek, ale aj kontinuálne sledovaných dát z prevádzky.Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak realizuje kombináciu minimálne 3 z vyššie uvedených prvkov inteligentných riešení pričom musí platiť, že v kombinácií bude:
 • minimálne 1 aktivita 1 kategórie, alebo
 • minimálne 2 aktivity 2 kategórie.

Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu. Pod počiatočnou investíciou sa pre potreby tejto výzvy rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka:
 • založenia novej prevádzkarne,
 • diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali,
 • zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne,
pričom:
 • v prípade pomoci na diverzifikáciu výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali musia celkové oprávnené výdavky prevyšovať najmenej o 200 % účtovnú hodnotu znovupoužitých aktív zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác,
 • v prípade pomoci poskytnutej veľkému podniku na zásadnú zmenu výrobného procesu musia oprávnené výdavky počiatočnej investície prevyšovať odpisy aktív súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov.

Dĺžka realizácie projektu

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí spĺňať časovú oprávnenosť realizácie projektu, t.j. maximálnu celkovú dĺžku realizácie hlavnej aktivity projektu stanovenú na 18 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 3 roky
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 45 50 100 000 3 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 45 50 100 000 3 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 35 45 100 000 3 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 25 35 100 000 3 000 000

Posunutie termínu uzávierky 6. hodnotiaceho kola z 30.9.2020 na 30.11.2020.
Navýšenie finančnej alokácie výzvy zo 100 mil. EUR na 140 mil. EUR.

Oprávnené výdavky

Softvér

 • nákup softvéru
 • technické zhodnotenie/modernizácia softvéru
 • vývoj aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky
Oceniteľné práva
 • nákup licencií, autorských práv, patentov, receptov a predmetov priemyselných práv
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 • nákup ostatných nehmotných aktív
Dlhodobý hmotný majetok
 • stroje, prístroje, zariadenia

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok (softvér, oceniteľné práva a ostatný dlhodobý nehmotný majetok) nesmú presiahnúť 50 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Všetky oprávnené výdavky musia spĺňať zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Preukázanie hospodárnosti sa k predloženiu ŽoNFP dokladuje prieskumom trhu, znaleckým posudkom alebo podpísanou zmluvou s víťazom zrealizovanéhp verejného obstarávania pred nadobudnutím účinnosti zmluvy.

Doplňujúce a špecifické informácie

Žiadateľ preukazuje prepojenie na oprávnené oblasti podnikania a zamerania projektu buď priamo alebo prostredníctvom funkčných väzieb. Za funkčnú väzbu sa považuje dodávateľsko - odberateľský vzťah k subjektom, pôsobiacím v hlavných podporovaných odvetviach.

Oprávnené oblasti podpory:

 • Doprava pre 21. storočie
 • Priemysel pre 21. storočie
 • Zdravé potraviny a životné prostredie
Žiadateľ musí zadefinovať konkrétnu produktovú líniu, ku ktorej sa vzťahuje predmet projektu.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom