• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 24. 10. 2023 do 12. 01. 2024

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Poľsko

Územné obmedzenie

Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Dolný Kubín, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Liptovský Mikuláš, Okres Ružomberok, Okres Martin, Okres Námestovo, Okres Turčianske Teplice, Okres Tvrdošín, Okres Žilina

Podporované (oprávnené) aktivity

Finančný príspevok môžu získať malé projekty, ktoré realizujú aktivity súvisiace so zvýšením integrácie alebo zlepšením kvality života obyvateľov pohraničia, ako napríklad:

 • Budovanie cezhraničných partnerstiev, napríklad: spolupráca verejných inštitúcií a neziskových organizácií týkajúca sa najmä vzdelávania, ekológie, kultúry, umenia, športu, aktívneho trávenia voľného času, tradícií, hospodárskej spolupráce, cestovného ruchu, prírody, krízového riadenia, záchranárstva.
 • Podpora miestnych cezhraničných iniciatív zameraných na zlepšenie kvality života v pohraničnej oblasti, napríklad: workshopy, študijné pobyty, semináre, stretnutia, vrátane tých, ktoré umožňujú vytváranie medzigeneračných vzťahov – najmä pokiaľ ide o vzájomný prenos vedomostí a zručností (vrátane miestnych remesiel, digitálnych kompetencií, zdravého životného štýlu).
 • Posilnenie cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity obyvateľov pohraničia, napríklad: workshopy, študijné pobyty, semináre o zvykoch, tradíciách a kultúre vrátane sociálnych, jazykových a náboženských rozdielov, spoznávanie histórie a prírody pohraničia, zamerané okrem iného na osoby ohrozené sociálnym vylúčením, výučba jazyka susedov (poľština/slovenčina), podpora spoločenskej a pracovnej aktivity seniorov, podpora adaptácie a integrácie migrantov, ktorá im uľahčí prispôsobenie sa novým životným podmienkam v Poľsku a na Slovensku a ich integráciu s obyvateľmi pohraničia.
 • Výmena dobrej praxe, podpora spolupráce zameranej na spoločné riešenia v oblasti životného prostredia a nízkouhlíkového hospodárstva, napríklad: školenia týkajúce sa adaptácie na zmenu klímy alebo prevencie rizika negatívnych následkov živelných pohrôm, workshopy, študijné návštevy, semináre o obehovom hospodárstve a o zmenách v spotrebiteľských modeloch.
 • Zvyšovanie povedomia a propagácia proekologického správania obyvateľov pohraničia a turistov, napríklad: vzdelávanie obyvateľov v oblasti triedenia odpadu, nízkych emisií, energetickej úspornosti, starostlivosti o životné prostredie, biodiverzity, spoločná cezhraničná propagácia ochrany životného prostredia, cirkulárneho hospodárstva, OZE, biodiverzity.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna doba realizácie malého projektu je 12 mesiacov

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

Alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na spolufinancovanie malých projektov v rámci prvej výzvy je 1 000 000,00 EUR.

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
NNO, cirkev 0 80 10 000 80 000
samospráva 0 80 10 000 80 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 80 10 000 80 000
univerzity a vysoké školy 0 80 10 000 80 000
nezisková organizácia 0 80 10 000 80 000
združenie právnických osôb 0 80 10 000 80 000

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom