• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja - aktivity zamerané na zmiernenie dopadov koronakrízy
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja - aktivity zamerané na zmiernenie dopadov koronakrízy


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 19. 05. 2020 do 15. 06. 2020

Predmet podpory

Aktivity zamerané na zmiernenie dopadov koronakrízy podporou tvorby a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • Obec
 • Vyšší územný celok

Územné obmedzenie

Oprávneným územím je celá SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

1. zmierňovanie negatívnych dôsledkov sociálneho vylúčenia, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít;

2. budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva;zdravotnícke, hygienické, psychologické, poradenské a iné zázemie pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunít (MRK, seniorov a pod.);

3. rozvoj sociálnej mobilizácie a občianskej participácie súvisiacich s dopadmi krízy;

4. oživenie a rozvoj cestovného ruchu napr. formou zvyšovania hygienických a bezpečnostných štandardov, zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, modernizácie zariadení kempingového typu a premeny nevyužívaných objektov na nízko kapacitné ubytovacie zariadenia;

5. rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku; podpora lokálnej produkcie napr. formou podpory predaja a distribúcie, vybavenia predajných miest, budovania krátkych spotrebiteľských reťazcov a pod.;

6.rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancova podporu technického a technologického vybavenia sociálnych podnikov reagujúcich na dopady krízy;

7. podporu subjektov pre udržanie pracovných miest ohrozených krízou a aktivity súvisiace s vytvorením nových pracovných miest,

8.komunitné aktivity zamerané na skupiny najviac poznačené krízou (seniori, handicapovaní ľudia, osamelé matky s deťmi, a pod.)

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história 0 až 0 rokov
 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
samospráva 0 90 10 000 50 000

Oprávnené výdavky

 • Dlhodobý nehmotný majetok
 • Obstaranie stavieb
 • Dlhodobý hmotný majetok
 • Spotrebované nákupy
 • Služby
 • Osobné výdavky

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov: Od 01.01.2020 do 31.03.2021

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom