Splníme Vám viac ako len 3 želania

II.výzva os 3 KER


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 14. 01. 2019 do 14. 03. 2019

Predmet podpory

 • Výzva je určená pre 3. prioritnú os Programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”.

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Poľsko

Oprávnenosť žiadateľa

 • orgány štátnej správy a samosprávy, ich zväzy a združenia,
 • štátne alebo samosprávne orgány zriadené za účelom poskytovania služieb vo verejnom záujme,
 • vzdelávacie inštitúcie a vysoké školy,
 • vedecké inštitúcie, komory
 • neziskové mimovládne organizácie,
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti,
 • inštitúcie odborného vzdelávania.

Územné obmedzenie

okres Snina, okres Humenné, okres Stropkov, okres Medzilaborce, okres Svidník, okres Vranov nad Topľou, okres Prešov, okres Sabinov

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Spoločné cezhraničné programy a iniciatívy pre študentov a učiteľov v sektore špecializovanej a odbornej prípravy,
 • Spoločná tvorba a propagácia ponuky profesijného a odborného vzdelávania,
 • Implementácia cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integrácie a participácie obyvateľov,
 • Cezhraničná výmena dobrej praxe,
 • Aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania.

Dĺžka realizácie projektu

 • vecné ukončenie mikroprojektu najneskôr do 30. septembra 2020

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

Celková alokácia výzvy pre Prešovský kraj: 84 749,42 EUR

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
max. min. max.
NNO, cirkev 0 95 2 000 100 000
samospráva 0 95 2 000 100 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95 2 000 100 000
univerzity a vysoké školy 0 90 2 000 100 000
štátna správa 0 100 2 000 100 000

link na výzvu: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-pl-sk2014-2020/mikroprojekty-ker/vyzvy/ii-vyzva-os-3-ker.html

Ostatné informácie

link na výzvu: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-pl-sk2014-2020/mikroprojekty-ker/vyzvy/ii-vyzva-os-3-ker.html

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom