• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 priorita 3. CESTOVNÝ RUCH
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 priorita 3. CESTOVNÝ RUCH


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 05. 06. 2023 do 29. 09. 2023
Poznámka Predpokladanou lehotou vyhodnotenia výzvy je: I/II. štvrťrok 2024.

Predmet podpory

Podpora projektov spojených s kultúrnym a prírodným dedičstvom, alebo cestovným ruchom.

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Poľsko

Územné obmedzenie

Pre slovenských partnerov platia nasledovné územné obmedzenia na realizáciu projektu:

 • Žilinský samosprávny kraj,
 • Prešovský samosprávny kraj,
 • okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji.

Pre cezhraničného partnera v Poľsku platia nasledovné územné obmedzenia na realizáciu projektu:
 • v Sliezskom vojvodstve: subregión Bielsko-Biała a okres Pszczyna v subregióne Tychy,
 • v Malopoľskom vojvodstve: subregióny Osvienčim, Nowy Sącz, Nowy Targ a okres Myślenice v subregióne Krakov,
 • v Podkarpatskom vojvodstve: subregióny Krosno a Przemyśl, okres Rzeszów – mesto a okres Rzeszów – okolie v subregióne Rzeszów.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • 1. podporu rozvoja cezhraničných produktov, služieb, ponúk cestovného ruchu pre zvýšenie úlohy kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji a sociálnom začlenení, napr.:
  • výstavba, rozšírenie, modernizácia a dodatočné vybavenie infraštruktúry cestovného ruchu, kultúry a rekreácie nachádzajúcej sa popri cezhraničných turistických chodníkoch (napr. turistických peších chodníkov, cyklistických chodníkov),
  • rozvoj cezhraničných tematických chodníkov (v teréne, digitálnych) sprevádzajúcich pamiatkami hmotnej a nehmotnej kultúry,
  • príprava, rozvoj a propagácia spoločných / zintegrovaných ponúk kultúrneho a zážitkového cestovného ruchu, najmä prírodného turizmu,
  • propagácia ekologických inovácií a podnikateľských modelov v rámci udržateľného cestovného ruchu,
  • spolupráca v oblasti udržateľného využitia prírodných hodnôt pohraničia,
  • aktivity v prospech predĺženia turistickej sezóny (napr. Podpora ponuky cestovného ruchu),
  • vytváranie a rozvoj kreatívnych priestorov a dielní zameraných napr. na uchovávanie, popularizáciu, prezentáciu ako aj transformáciu lokálnych zvykov a tradičných remesiel,
  • sieťovanie a doplňovanie výstupov projektov Interreg Poľsko – Slovensko z predchádzajúcich programových období, vrátane zosúladenia systému turistických chodníkov a trás, najmä cyklochodníkov doplňujúcich súčasnú sieť cyklotrás a zjednodušujúcich dostupnosť objektov kultúrneho dedičstva.
 • 2. zachovanie, sprístupnenie a propagáciu hmotného a nehmotného kultúrneho a prírodného dedičstva s cezhraničným významom, vrátane revitalizácie kultúrnych pamiatok a verejného priestranstva, napr.:
  • revitalizácia (vrátane konzervačných a reštauračných prác) kultúrnych pamiatok a areálov kultúrnych pamiatok, ktoré tvoria a posilňujú spoločnú identitu,
  • revitalizácia a tvorba verejného priestranstva založené na miestnom kultúrnom a prírodnom dedičstve za účelom aktivizácie miestneho obyvateľstva (napr. modernizácia výstavných miestností, nákup vybavenia a náradia súvisiacich s tradičnými remeslami),
  • revitalizácia a ochrana historických záhrad a parkov,
  • digitalizácia a digitálne sprístupňovanie kultúrnych a prírodných zdrojov (napr. skenovanie umeleckých diel, multimediálne výstavy),
  • digitálne zaznamenávanie miznúcich povolaní, jazykov, tradícií,
  • workshopy, semináre, kurzy týkajúce sa umenia a kultúry, vrátane udržiavania miestnych tradícií – napr. tanca, povolaní, jazykov, maliarstva, remeselníctva a ľudovej a umeleckej tvorby,
  • spolupráca v prospech spoločného dedičstva,
  • tvorivé využívanie kultúry – využívanie tradičných motívov v nových aspektoch, novátorské aranžovanie verejného priestranstva (napr. využívanie miestnych prvkov nehmotnej kultúry pri aranžovaní prístreškov na zastávkach a odpočívadlách),
  • výskum a popularizácia miestnych tradícií, zvykov, obradov, slávností, legiend, životného štýlu, remesiel, ručnej výroby a miestnych jedál a vytváranie a propagácia tematických produktov cestovného ruchu,
  • podpora individuálnych ľudových remeselníkov, tvorcov a umelcov napr. pomocou komôr a remeselníckych družstiev a združení, vrátane účasti na veľtrhoch, školení týkajúcich sa o. i. efektívnej propagácie a predaja vlastných remeselníckych výrobkov na internete, tvorby plánov rozvoja svojej firmy/činnosti,
 • 3. tvorbu systémov informácie a propagácie cestovného ruchu popularizujúcich programovú oblasť ako atraktívnu destináciu cestovného ruchu, napr.:
  • zintegrovaná on-line propagácia prírodných a kultúrnych hodnôt,
  • zintegrovaná propagácia regionálnych a lokálnych značiek, produktov a služieb,
 • 4. budovanie ľudského kapitálu a zvyšovanie úrovne poznatkov najmä v oblasti šírenia riešení v oblasti udržateľného cestovného ruchu a požiadaviek Európskej zelenej dohody a digitálnych kompetencií, napr.:
  • školenia a študijné návštevy zvyšujúce kvalifikácie zamestnávateľov a zamestnancov v sektore cestovného ruchu, kultúry a kreatívnom odvetví,
  • školenia umožňujúce zmenu kvalifikácií zamestnancov iných sektorov na kvalifikácie potrebné v sektore cestovného ruchu.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálne obdobie realizácie projektu je 24 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podporované aktivity
 • Miestny rozvoj
 • Medzinárodná spolupráca

Typ žiadateľa a výška podpory

Suma prostriedkov určená na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy predstavuje 25 510 000 EUR, z toho na aktivitu č. 4: 2 100 000 EUR z EFRR.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • štátny podnik
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • výskumná inštitúcia
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 92 200 000 4 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 92 200 000 4 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 92 200 000 4 000 000
štátny podnik 0 100 200 000 4 000 000
NNO, cirkev 0 92 200 000 4 000 000
samospráva 0 92 200 000 4 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 200 000 4 000 000
univerzity a vysoké školy 0 100 200 000 4 000 000
výskumná inštitúcia 0 100 200 000 4 000 000
štátna správa 0 100 200 000 4 000 000
nezisková organizácia 0 92 200 000 4 000 000
združenie právnických osôb 0 92 200 000 4 000 000

Lehota na predloženie dokumentov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí príspevku: dva mesiace odo dňa nasledujúceho po dátume zaslania Spoločným sekretariátom oznámenia spolu s listom obsahujúcim rozhodnutie Monitorovacieho výboru o schválení projektu na spolufinancovanie.

Oprávnené výdavky

Náklady na zamestnancov

 • zjednodušené vykazovanie – paušálna sadzba:
  • 15% z ostatných priamych výdavkov v prípade infraštruktúrnych projektov,
  • 20 % z ostatných priamych výdavkov v prípade neinfraštruktúrnych projektov,
Kancelárske a administratívne náklady
 • prenájom kancelárie,
 • poistenie a dane týkajúce sa budov, kde sídlia zamestnanci, a vybavenia kancelárií (ako je napríklad poistenie proti požiaru alebo krádeži),
 • kancelárske potreby,
 • vedenie účtovníctva vykonávaného v rámci inštitúcie, ktorá je partnerom projektu,
 • a pod.
Cestovné náklady a náklady na ubytovanie
 • 15% z oprávnených nákladov na zamestnancov,
Náklady na externé odborné znalosti a nákladov na služby
 • štúdie alebo prieskumy (napr. hodnotenia, stratégie, koncepčné dokumenty, návrhy, príručky),
 • školenia (odborná príprava),
 • preklady,
 • vytvorenie, úprava a aktualizácia informačných systémov a webových sídel,
 • propagácia, komunikácia, reklama, propagačné činnosti alebo informovanie spojené s projektom alebo daným programom,
 • propagačné materiály,
 • finančné riadenie,
 • služby spojené s organizáciou a realizáciou podujatí alebo zasadnutí,
 • účasť na podujatiach,
 • právne poradenstvo, notárske poplatky, technické a finančné odborné znalosti, iné poradenské a účtovné služby,
 • právo duševného vlastníctva,
 • záruky poskytované bankami alebo inými finančnými inštitúciami,
 • cestovné a ubytovanie pre externých expertov, hovorcov, predsedov zasadnutí a poskytovateľov služieb,
 • iné osobitné expertízy a služby potrebné na realizáciu projektu.
Náklady na vybavenie
 • vybavenie kancelárií,
 • IT hardvér a softvér,
 • nábytok a inštalácie,
 • laboratórne vybavenie,
 • stroje a zariadenia,
 • nástroje alebo prístroje,
 • vozidlá,
 • iné osobitné vybavenie potrebné v súvislosti s projektom.
Náklady na infraštruktúru a stavebné práce
 • nákup pozemkov,
 • stavebné povolenia,
 • stavebný materiál,
 • pracovná sila,
 • odborné zásahy (ako sú napr. sanácia pôdy, odstraňovanie mín).
Prípravné náklady
 • 3 700 EUR – všeobecné prípravné náklady - len HP
 • 6 800 EUR – na technickú projektovú dokumentáciu v rámci projektu pre každého partnera, ktorý realizuje infraštruktúru, čo si vyžaduje technickú projektovú dokumentáciu.

Ostatné informácie

Lehota na predloženie dokumentov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí príspevku: dva mesiace odo dňa nasledujúceho po dátume zaslania Spoločným sekretariátom oznámenia spolu s listom obsahujúcim rozhodnutie Monitorovacieho výboru o schválení projektu na spolufinancovanie.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom