• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • INTERREG V-A SK-CZ/2020/12 - Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Splníme Vám viac ako len 3 želania

INTERREG V-A SK-CZ/2020/12 - Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 15. 10. 2020 do 15. 01. 2021

Predmet podpory

Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Oprávnenosť žiadateľa

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
 • verejné základné, stredné a vysoké školy
 • súkromné základné a stredné školy, ktorých príspevkov z verejných zdrojov presahuje 50% celkových príjmov školy
 • verejné vzdelávacie inštitúcie

Územné obmedzenie

Oprávneným územím, v ktorom je možné realizovať projekty sú oblasti slovensko-českého pohraničia na úrovni NUTS III. V Slovenskej republiky ide o územie:

 • Trnavského kraja
 • Trenčianskeho kraja
 • Žilinského kraja
V Českej republike ide o územie:
 • Moravskoslezského kraja
 • Zlínskeho kraja
 • Juhomoravského kraja

Podporované (oprávnené) aktivity

Typ aktivity A) Tvorba, zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.

 • Projektová aktivita č. 2 - Príprava nových spoločných vzdelávacích programov/výstupov.
 • Projektová aktivita č. 3 - Príprava inovovaných spoločných vzdelávacích programov/výstupov.
 • Projektová aktivita č. 5 - Zavedenie (využitie) vytvorených spoločných vzdelávacích programov/výstupov do praxe a vyhodnotenie efektivity (zavedenie do procesu výučby);
 • Projektová aktivita č. 6 - Zavedenie a využitie e-learningu;
 • Projektová aktivita č. 8 - Školenie/tréning doktorandov/pedagógov.
Žiadateľ/partner si takisto môže zvoliť k týmto projektovým aktivitám aj iné projektové aktivity vrámci typov B –G uvedených v prílohe č. 2 Manuálu prípravy implementácie projektu/časť pre žiadateľa spadajúce pod špecifický cieľ 1.1.

Dĺžka realizácie projektu

Fyzická realizácia aktivít projektu musí byť ukončená najneskôr do 31.7.2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Medzinárodná spolupráca

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 100 000 500 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 100 000 500 000
univerzity a vysoké školy 0 95 100 000 500 000
štátna správa 0 100 100 000 500 000
nezisková organizácia 0 95 100 000 500 000
združenie právnických osôb 0 95 100 000 500 000

Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 z nasledujúcich kritérií spolupráce:

 • Spoločná príprava
 • Spoločná realizácia
 • Spoločný personál
 • Spoločné financovanie
Zároveň platí, že kritériá„spoločná príprava“ a „spoločná realizácia“ sú povinné. Ďalšie dve kritériá sú voliteľné.

Oprávnené výdavky

 • Príprava projektu (max 5% z celkového rozpočtu)
 • Personálne výdavky
 • Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie
 • Výdavky na expertízu a iné externé služby
 • Výdavky na vybavenie
 • Investície
 • Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Doplňujúce a špecifické informácie

Oprávnené cieľové skupiny sú:

 • žiaci a študenti
 • pedagogický personál a školitelia
 • zamestnanci a zamestnávatelia

Ostatné informácie

Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 z nasledujúcich kritérií spolupráce:

 • Spoločná príprava
 • Spoločná realizácia
 • Spoločný personál
 • Spoločné financovanie
Zároveň platí, že kritériá„spoločná príprava“ a „spoločná realizácia“ sú povinné. Ďalšie dve kritériá sú voliteľné.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom