• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 - Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Splníme Vám viac ako len 3 želania

INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 - Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 31. 05. 2022 do 01. 08. 2022

Predmet podpory

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Operačné programy

 • Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Oprávnenosť žiadateľa

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí * mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
 • záujmové združenia právnických osôb
 • okresné a krajské organizácie cestovného ruchu
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Územné obmedzenie

Oprávneným územím, v ktorom je možné realizovať projekty sú oblasti slovensko-českého pohraničia na úrovni NUTS III. V Slovenskej republiky ide o územie:

 • Trnavského kraja
 • Trenčianskeho kraja
 • Žilinského kraja
V Českej republike ide o územie:
 • Moravskoslezského kraja
 • Zlínskeho kraja
 • Juhomoravského kraja

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Typ aktivity A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva
 • Typ aktivity B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít
 • Typ aktivity C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne (nové alebo modernizované cyklotrasy oddelené od motorizovanej dopravy)
 • Typ aktivity E) Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov
Dôležité upozornenie: Realizácia aktivít A,B,C je možná vždy iba spolu s realizáciou aktivity E.
V rámci tejto výzvy nie je možné podporiť aktivity, ktorých výsledkom bude stavba/rekonštrukcia pozemnej komunikácie určenej pre pohyb motorových vozidiel a jej označenie ako cyklotrasy.

Dĺžka realizácie projektu

Odporúčaná dĺžka realizácie aktivít projektu je 12 mesiacov, pričom fyzická realizácia aktivít projektu musí byť ukončená najneskôr do 31.11.2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Medzinárodná spolupráca

Typ žiadateľa a výška podpory

Celková alokácia výzvy je 3 000 000 EUR.

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 235 300 Nie je obmedzené
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 235 300 Nie je obmedzené
štátna správa 0 100 235 300 Nie je obmedzené
nezisková organizácia 0 95 235 300 Nie je obmedzené
združenie právnických osôb 0 95 235 300 Nie je obmedzené

Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 z nasledujúcich kritérií spolupráce:

 • Spoločná príprava
 • Spoločná realizácia
 • Spoločný personál
 • Spoločné financovanie

Oprávnené výdavky

Minimálna výška príspevku z ERDF je 200 000 EUR, čo znamená minimálne oprávnené výdavky projektu musia byť vyššie ako 235 295 EUR.

Medzi oprávnené výdavky sa radia:

 • výdavky na prípravu projektov
 • personálne výdavky
 • cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie
 • výdavky na expertízu a iné externé služby - napr. štúdie, analýzy alebo prieskumy,
 • výdavky na vybavenie - vybavenie kancelárií, laboratórií, nábytok, stroje, prístroje, IT hardvér a softvér
 • investície - nákup pozemkov a stavieb,výdavky na stavebné práce (výstavba, rekonštrukcia, modernizácia)

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • výdavky na prípravu projektov - max. 5 % z celkového rozpočtu
 • personálne výdavky - možné dokladovanie výkazmi, alebo paušalizáciou výdavkov do výšky max. 20 % z celkového rozpočtu žiadateľa
 • cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie - max. 60 EUR / 1650 CZK /noc
 • investície - nákup nehnuteľností max. do výšky 10 % z COV projektu

Doplňujúce a špecifické informácie

Zoznam oprávnených cieľových skupín:

 • obyvatelia cezhraničného regiónu
 • návštevníci cezhraničného regiónu

Ostatné informácie

Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 z nasledujúcich kritérií spolupráce:

 • Spoločná príprava
 • Spoločná realizácia
 • Spoločný personál
 • Spoločné financovanie

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom