• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO1-SC11-2021-76 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO1-SC11-2021-76 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 06. 10. 2021 do 07. 02. 2022

Predmet podpory

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • a) samosprávny kraj a Mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy ,
 • b) právnická osoba podľa osobitných predpisov (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka),
 • c) organizácia zriadená vyšším územným celkom za účelom výstavby, správy a údržby ciest.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • B.) rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy),
 • C.) výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy),
 • D.) príprava projektovej dokumentácie, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.

Dĺžka realizácie projektu

Nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Doprava

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 0 7 600 000

Doplňujúce a špecifické informácie

Maximálna výška príspevku:

 • celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 8 000 000 Eur, pričom výška NFP (zdroj EÚ+ŠR)
  • nesmie presiahnuť 7 600 000 Eur pri žiadateľoch uvedených v bode a) a b)
  • nesmie presiahnuť 7 200 000 Eur pri žiadateľoch uvedených v bode c).

Projekty predložené v rámci výzvy musia byť súčasťou príslušného miestneho/regionálneho plánu udržateľnej mobility.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom