Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO1-SC121-2019-48 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 22. 05. 2019 do 22. 11. 2019

Predmet podpory

1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • mesto, obec, združenie obcí s výlučnou účasťou obcí založené podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, samosprávny kraj,
 • fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave),
 • subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR s výnimkou UMR Nitrianskeho kraja a UMR Prešovského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • B. Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému,
 • C. zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté,
 • D. zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu, pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov projektu, ktorá je uvedená v Príručke pre žiadateľa – Príloha č. 2a: Pravidlá oprávnenosti výdavkov IROP, kap. 2.3 Časová oprávnenosť výdavku.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Doprava

Typ žiadateľa a výška podpory

 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 90
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 90
samospráva 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 95

Doplňujúce a špecifické informácie

 • podmienka splnenia parametrov „bezpečných/istých“ projektov - projekt je v súlade s parametrami pre „bezpečné/isté“ intervencie ak:

- projekt je nespochybniteľný z hľadiska lokalizácie, t.j. v území je jednoznačný dopyt po navrhovanej službe
- projekt predstavuje intervenciu do existujúceho/plánovaného integrovaného dopravného systému (ďalej aj „IDS“) resp. projekt nepredstavuje prekážku v ďalšej integrácii v rámci existujúceho/plánovaného IDS
- projekt predstavuje nespochybniteľné riešenie, vyplývajúce s existujúceho/plánovaného plánu udržateľnej mobility a plánu dopravnej obsluhy

 • predloženiu ŽoNFP predchádza posúdenie tzv. Project fiche zo strany RO pre IROP

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom